Opinie o ceremoniale dyplomatycznym w Rosji na podstawie relacji uczestników poselstw Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu przyjmowania misji dyplomatycznych Rzeczypospolitej w Rosji w drugiej połowie XVII wieku. Opierając się na przebiegu poselstw, ukazano, jak Rosjanie przyjmowali poselstwa dyplomatyczne w ich kraju, na co zwracali szczególną uwagę oraz jak starali się wpływać na tok rozmów. Podkreślono znaczenie, jakie wówczas przywiązywano do zachowania zasad ceremoniału dyplomatycznego.


Słowa kluczowe

audiencja; ceremoniał dyplomatyczny; dyplomacja; plenipotencja; poseł; przystaw; tytulatura

Bachruszyn S.W., Skazkin S.D.: Dyplomacja państw europejskich w XVII w. W: Historia dyplomacji do 1871 r. T. 1. Red. W.M. Chwostowa et al. Warszawa 1973.

Chojnicka K.: Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog — między Bizancjum, Rzymem a Moskwą. Kraków 2001.

Darowski A.: Szkice historyczne, seria druga. Petersburg 1895.

Gloger Z.: Encyklopedja staropolska. T. 3. Warszawa 1902.

Kempa T.: „Samozwaniec” Jan Faustyn Łuba — ofiara dyplomatycznych sporów między Rzeczpospolitą a Moskwą w latach 40. XVII w. W: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI—XVII wieku). Red. S. Górzyński, M. Nagielski. Warszawa 2014.

Kubala L.: Wojna brandenburska i najazd Rakoczego 1656 i 1657. Lwów—Warszawa 1917.

Perdenia J.: Rokowania polsko‑rosyjskie w Kadzyniu w 1684 r. „Rocznik Naukowo‑Dydaktyczny” 1968, 22.

Pietkiewicz E.: Protokół dyplomatyczny. Warszawa 1998.

Słownik staropolski. T. 7. Wrocław 1973—1977.

Surmacz B.: Ewolucja współczesnej dyplomacji: aktorzy, struktury, funkcje. Lublin 2015.

Wójcik Z.: Dyplomacja polska w okresie wojen drugiej połowy XVII w. (1648—1699). W: Historia dyplomacji polskiej. T. 2: 1572—1795. Red. Z. Wójcik. Warszawa 1982.

Wójcik Z.: Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko‑rosyjskie 1667—1672. Warszawa 1968.

Wójcik Z.: Polska służba dyplomatyczna XVI—XVIII wieku. Warszawa 1966.

Wójcik Z.: Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674—1679. Wrocław 1976.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Wojciechowski, J. (2019). Opinie o ceremoniale dyplomatycznym w Rosji na podstawie relacji uczestników poselstw Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 71-87. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.05

Jerzy Wojciechowski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9518-6295