Udział Potockich w obradach sejmowych w czasach Jana III Sobieskiego


Abstrakt

Celem artykułu jest prześledzenie działalności politycznej członków rodu Potockich w czasie panowania Jana III Sobieskiego. Analiza dotyczy aktywności parlamentarnej Potockich, którzy pełnili w tym okresie funkcje posłów oraz senatorów. W przypadku posłów obejmuje rozpoznanie sejmików, z których wybierani byli na funkcje poselskie, oraz przejawy ich aktywności na forum sejmu. W przypadku senatorów dotyczy ich odpowiedzi na deliberatoria przedsejmowe, wygłoszone wota senatorskie, udział w obradach sejmików przedsejmowych i frekwencję na sejmach. Dzięki analizie można spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile aktywność sejmowa przekładała się na awanse i kariery polityczne.


Słowa kluczowe

Potoccy; Jan III Sobieski; posłowie; senatorowie; sejmy; sejmiki

Akta sejmikowe województwa podolskiego in hostico 1672—1698. Wyd. J. Stolicki. Kraków 2002.

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676—1695. Wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński. Poznań 2018.

Czarniecka A.: Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684—1696). Warszawa 2009.

Dzięgielewski J.: Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV. Warszawa 1992.

Górna B.: Antykrólewska propaganda opozycji (od bitwy wiedeńskiej do sejmu 1685 roku). „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, 51, nr 1—3, s. 147—152.

Kołodziej R.: „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego. Poznań 2014.

Link‑Lenczowski A.: Potocki Józef Felicjan h. Pilawa (zm. 1723). W: Polski słownik biograficzny. T. 28. Wrocław 1984—1985, s. 58—59.

Link‑Lenczowski A.: Potocki Stefan h. Pilawa (zm. 1726). W: Polski słownik biograficzny. T. 28. Wrocław 1984—1985, s. 177—180.

Link‑Lenczowski A., Szklarska E.: Potocki Michał (zm. 1749). W: Polski słownik biograficzny. T. 28. Wrocław 1984—1985, s. 97—101.

Nagielski M.: Potocki Paweł h. Pilawa (zm. 1675). W: Polski słownik biograficzny. T. 28. Wrocław 1984—1985, s. 119.

Niesiecki K.: Herbarz polski. T. 7. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1841.

Ochmann‑Staniszewska S., Staniszewski Z.: Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo — doktryna — praktyka. Wrocław 2001.

Pomniki dziejów Polski wieku siedemnastego. T. 1. Wyd. A. Podgórski. Wrocław 1840.

Posłowie ziemscy koronni 1493—1600. Red. I. Kaniewska. Warszawa 2013.

Przyboś A.: Potocki Dominik h. Pilawa (zm. 1683). W: Polski słownik biograficzny. T. 27. Wrocław—Warszawa 1983, s. 803.

Sarnecki K.: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691—1696. Oprac. J. Woliński. Wrocław 1958.

Smolarek P.: Kampania mołdawska Jana III roku 1691. Do druku przygotowali Z. Hundert, M. Wagner. Oświęcim 2015.

Stolicki J.: Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673—1683. Kraków 2007.

Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XVI—XVIII wieku. Spisy. Oprac. E. Janas, W. Kłaczewski. Kórnik 2002.

Volumina Legum. T. 5. Wyd. J. Ohryzko. Petersburg 1860.

Wagner M.: Potocki Stanisław h. Pilawa (1659—1683). W: Polski słownik biograficzny. T. 27. Wrocław—Warszawa 1983, s. 153—154.

Wierzbicki L.A.: Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów sejmu polskiego w XVII wieku. Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Kołodziej, R. (2019). Udział Potockich w obradach sejmowych w czasach Jana III Sobieskiego. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 98-108. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.07

Robert Kołodziej 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3900-6667