Sapieżyńska ochrona dóbr Potockich w starostwie owruckim w latach 80. i 90. XVII wieku Przyczynek do badań nad współpracą rodzin magnackich w czasach panowania Jana III Sobieskiego


Abstrakt

Sapiehowie i Potoccy byli jednymi z najbardziej wpływowych rodzin w dawnej Rzeczypospolitej. Druga z wymienionych familii posiadała liczne dobra na Ukrainie, które rujnowały częste przemarsze żołnierzy litewskich. Władzę nad nimi sprawował hetman wielki Kazimierz Jan Sapieha. Zasadniczym celem artykułu jest rozpatrzenie kwestii dotyczącej możliwej ochrony przez hetmana Sapiehę dóbr Potockich w zamian za ich głosy poparcia na sejmie i obronę w czasie ataków na litewskiego dowódcę wywołanych jego absencją pod Wiedniem.


Słowa kluczowe

Sapiehowie; Potoccy; majątki; Ukraina; wojsko

Czarniecka A.: Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684—1696). Warszawa 2009.

Diariusz kampanii węgierskiej in anno 1683. Wyd. O. Laskowski. „Przegląd Historyczno‑Wojskowy” 1933, t. 6, z. 2, s. 259—271.

Forst de Battaglia O.: Jan Sobieski, król Polski. Tłum. K. Szyszkowska. Warszawa 1983.

List Jmści Pana Krakowskiego Jędrzeja Potockiego do Xięcia Jmści Xiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Stef. Wydżgi pisany ze Lwowa d. 28 Decembris 1684 r. W: Pomniki dziejów Polski wieku siedemnastego. T. 2. Wyd. A. Podgórski. Wrocław 1840.

Sawicki M.: Dom Sapieżyński 1666—1685. Droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim. Opole 2016.

Stolicki J.: Rozdawnictwo wakansów przez Jana III jako metoda tworzenia partii dworskiej. W: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV—XVIII wieku. Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków 2006.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV—XVIII wieku. Spisy. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992, nr 158.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Sawicki, M. (2019). Sapieżyńska ochrona dóbr Potockich w starostwie owruckim w latach 80. i 90. XVII wieku Przyczynek do badań nad współpracą rodzin magnackich w czasach panowania Jana III Sobieskiego. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 109-118. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.08

Mariusz Sawicki 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5318-7145