Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji. Na tropie pewnej hipotezy

Tomasz Nowak
http://orcid.org/0000-0001-6044-113X


Abstrakt

The article is  a  reconnaissance. The  author of  the  paper aims at  providing a  comparison of  mathematical and empirical results of  research on the  evolution of  language. The  content of  the  paper focuses on issues relating to the emergence of  language. The author seeks to answer the question: What differentiates human and animal communication?


Słowa kluczowe

evolution of language; lie; tense; recursion

Aitchison Jean. 2002. Ziarna mowy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Arzt Volker, Birmelin Immanuel. 2001. Takie jak my? Czy zwierzęta mają świadomość? Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.

Białynicki-Birula Iwo, Białynicka-Birula Iwona. 2007. Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat? Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Bobrowski Ireneusz. 2005. Składniowy model polszczyzny. Kraków: Wydawnictwo LEXIS

Dawkins Richard. 2007. Samolubny gen. Warszawa: Wydawnictwo: Prószyński i S-ka.

Dunbar Robin. 2009. Pchły, plotki a ewolucja języka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Griffin Donald. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hart Stephen. 1996. Mowa zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo: Prószyński i S-ka.

Krebs John, Davies Norman. 2001. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Meckelburg Ernest. 2004. Sekretne życie zwierząt. Ich niewiarygodne zdolności, osiągnięcia, inteligencja i magiczne siły. Warszawa. Wydawnictwo Amber.

Nowak Tomasz. 2011. Język w świetle odkryć nauki. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Tembrock Hunter. 1971. Głosy zwierząt. Kraków: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Wilson Edward. 2000. Socjobiologia. Poznań. Wydawnictwo: Zyska i S-ka.

Witkowski Tomasz. 2002. Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia. Wrocław: Wydawnictwo Moderator.

Hockett Charles. 1979. Zagadnienie uniwersaliów w języku. W Językoznawstwo strukturalne, 209–228. Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Libura Agnieszka, Libura Maria. 2011. Językoznawstwo wobec odkryć genetyki: na przykładzie niektórych problemów związanych z tzw. genem języka. W Metodologie językoznawstwa: od genu do dyskursu, 11–26. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Skoczek Anna. 2011. Myślenie przyczynowo-skutkowe u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego SLI. W Zagadnienia mowy i myślenia, 51–70. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cantarero Katarzyna. 2009. „Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej”. Psychologia Społeczna 43(11): 167–176.

Lapis Włodzimierz, Wierzchoń Piotr. 2003. „Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny”. Investigationes Linguistica IX: 31–38.


Opublikowane : 2015-12-23


NowakT. (2015). Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji. Na tropie pewnej hipotezy. Zoophilologica, (1), 133-147. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4810

Tomasz Nowak 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6044-113X

Tomasz Nowak – dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii i  Semantyki w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot jego badań stanowi semantyka i  gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką, między innymi na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwistyczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i  książek).