Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża

Tadeusz Sławek
https://orcid.org/0000-0002-7148-5063


Abstrakt

Reading Jacques Derrida’s essay Che cos’è la poesia? as well as poems by Rainer Maria Rilke, Thomas Hardy, and Tadeusz Kijonka, we want to argue that the animal helps us to redefine the human subject. When pondering the fuzzy boundary between the human and the non-human, man interprets himself/herself not as a subject isolated in its sublime aspirations but, rather, as a fragile connection, delicate relation with what begs for his/her protection and care.


Słowa kluczowe

hedgehog; animal; human; care; translation; heart; memory

Adorno, Theodor. 1994. Teoria estetyczna. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: PWN: 207.

Brown, Norman O. 1991. Apocalypse – and/or – Metamorphosis. University of California Press: 46, 102.

Derrida, Jacques. 1998. Che cos’e la poesia?. Tłum. Michał Paweł Markowski. „Literatura na Świecie” nr 11–12 (1998): 155–161.

Derrida, Jacques. 1998. Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Tłum. Andrzej Siemek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12 (1998): 95.

Derrida, Jacques. 1998. Kosmopolici wszystkich krajów, jeszcze jeden wysiłek!. Tłum. Andrzej Siemek. „Literatura na Świecie”, nr 11–12 (1998): 128.

Derrida, Jacques. 1998. Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Tłum. Michał Paweł Markowski. „Literatura na Świecie”, nr 11–12: 223.

Hamacher, Werner. 2010. “From ‘95 Theses on Philology.” W: Publications of Modern Language Association: 994–1001.

Hardy, Thomas. 1994. Afterwards. W: Idem: Collected Poems. Ware: 521.

Kijonka, Tadeusz. 2013. Jeż. W: Czas, miejsca i słowa (wybór wierszy). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kotowska, Krystyna. 2010. Jeż. Poznań 2010.

Książek, Michał. 2014. Kupa niedźwiedzia. W: Nauka o ptakach. Białystok: Fundacja Sąsiedzi: 16.

Lilla, Mark. 2014. Lekcja Montaigne’a. Tłum. Michał Warchala. „Przegląd Polityczny”, nr 123: VIII.

Nietzsche, Fryderyk. 2008. Radosna wiedza. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria: 67, 167.

Pluszka, Adam. 2014. Pięćdziesiąt lat z koszyczkiem. W: Zestaw do besztań. Poznań: WBPiCAK: 40.

Rilke, Rainer Maria. 1964. Pies. W: Idem: Wybór poezji. Tłum. Mieczysław Jastrun. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Rilke, Rainer Maria. 2001. Pantera. W: Sonety do Orfeusza i inne wiersze. Tłum. Adam Pomorski. Kraków: Oficyna Literacka: 149.

Szekspir, William. 2008. Król Lear. Przeł. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak: 13.

Szekspir, William. 2008. Sen nocy letniej. Tłum. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak: 40, 55.


Opublikowane : 2015-12-23


SławekT. (2015). Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (1), 45-60. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4822

Tadeusz Sławek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7148-5063

Tadeusz Sławek – prof. zw. dr hab., pracownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Od 1971 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie w latach 1996–2002 pełnił funkcję rektora. Literaturoznawca, specjalizuje się w teorii i historii literatury angielskiej (XVII–XIX w.) i amerykańskiej (XIX–XX w.); tłumacz, eseista, poeta. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy eseje na głos i kontrabas. Opublikował m.in.: U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (Katowice 2011), Ujmować. Henry Thoreau i wspólnota świata (Katowice 2009); Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla (Katowice 2011); NICowanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012), U-chodzić. Rozważania o kolei rzeczy (Katowice 2015).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).