Obrazy zwierząt udomowionych i dzikich w paremiach polskich, rosyjskich i ukraińskich

Nadiia Melnyk
https://orcid.org/0000-0003-0915-6290


Abstrakt

dów w paremiologii. Analiza porównawcza i kontrastywna animalizmów w składzie polskich, rosyjskich i ukraińskich paremii w ujęciu biocentrycznym pozwala opisać ogólne oraz szczegółowe cechy zachowania i charakteru, znajdujące się w najbardziej rozpowszechnionych obrazach paremiologicznych zwierząt dzikich i udomowionych. Obrazy animalistyczne typowe są dla każdej z kultur: polskiej, rosyjskiej bądź ukraińskiej. Opis specyfiki poszczególnych kategorii zwierząt występujących w jednostkach paremiologicznych wspiera próbę rekonstrukcji fragmentu językowego obrazu świata i pozwala na obserwację korelacji konceptów człowiek – zwierzę.


Słowa kluczowe

paremiologia; frazeologia; semantyka; lingwistyka kulturowa; animal studies

Bańko M.: Inny słownik języka polskiego. Т. 1–2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Èpštejn M.N.: «Priroda, mir, tajnik vselennoj…». Sistema pejzažnyh obrazov v russkoj poèzii. Moskva, Vysšaâ škola, 1990.

Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kłosińska K.: Słownik przysłów. Przysłownik. Warszawa, Wydawnictwo Publikat, 2011.

Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A.: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa 2005.

Orël V.E.: Kulʹtura, simvoly i životnyj mir. Harʹkov, Gumanitarnyj centr, 2013.

Slavânskaâ mifologiâ. Ènciklopedičeskij slovarʹ. Red. I.I. Solovʹëva. Izd. 2-e, Moskva, Meždunar. otnošeniâ, 2011.

Tokarski R.: Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2013.

Walter H., Mokienko V., Komorowska V., Kusal K.: Russko-nemecko-polʹskij slo‑ varʹ aktivnyh poslovic (s inoâzyčnymi parallelâmi i istoriko-kulʹturologičeskimi kommentariâmi). Greifswald–Szczecin 2014.

Žajvoronok V.V.: Znaki ukraїnsʹkoї etnokulʹturi: Slovnik – dovіdnik. Kiїv 2006.

Žukov V.P.: Slovarʹ russkih poslovic i pogovorok. Moskva, Media, 2007.


Opublikowane : 2016-12-24


MelnykN. (2016). Obrazy zwierząt udomowionych i dzikich w paremiach polskich, rosyjskich i ukraińskich. Zoophilologica, (2), 237-249. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6182

Nadiia Melnyk 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0915-6290

Nadiia Melnyk – mgr, pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie zajmuje się analizą i systematyzacją ekwiwalentów semantycznych paremii z komponentem zoomorficznym w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. Zainteresowania naukowe: frazeologia, paremiologia, etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa.