Wprowadzenie


Mitek-DziembaA. (2019). Wprowadzenie. Zoophilologica, (5), 9-12. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.02

Alina Mitek-Dziemba 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-6900-3387

Alina Mitek-Dziemba - dr, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka filologii angielskiej i filozofii. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty), autorka artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozoficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę pod tytułem Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice 2011). Jest współredaktorką (z Piotrem Bogaleckim) antologii Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012). Zredagowała dwujęzyczny zbiór esejów Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2013) oraz książkę Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes (Katowice 2016). W swoich obecnych badaniach koncentruje się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko-zwierzęcych, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Jest zaangażowana w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej zwierząt.