Wpływ kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na prawo pracy we Włoszech

Emanuele Menegatti
https://orcid.org/0000-0003-2286-5358

Abstrakt

Reakcja we Włoszech na kryzys wywołany pandemią COVID-19 polegała między innymi na zawieszeniu wszystkich rodzajów działalności uznanych za nieistotne, czemu towarzyszyły poważne spory prawne oraz mobilizacja środków pomocy społecznej. Ogólną przesłanką działań podjętych przez rząd było i jest zabezpieczenie, w ramach praktycznych możliwości, dotychczasowego poziomu zatrudnienia i dochodów pracowników i rodzin, pomimo radykalnego spowolnienia działalności gospodarczej i zawodowej. W tym celu powstrzymano tymczasowo zwolnienia pracowników z powodu niewydolności ekonomicznej przedsiębiorstw. Działanie to powiązane zostało z zaleceniami dla przedsiębiorstw zachęcającymi do przejścia na pracę zdalną tam, gdzie to możliwe oraz z zakrojonym na dużą skalę systemem krótkoterminowych kompensacji. Inne środki obejmowały: pomoc finansową dla osób prowadzących własną działalność, bezprecedensowe wydłużenia urlopów rodzicielskich jako pomoc związaną z zamknięciem szkół oraz szczególne środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w przypadkach konieczności kontynuacji wykonywania pracy stacjonarnej w miejscu zatrudnienia.


Słowa kluczowe

COVID-19; prawo pracy; zwolnienia; polityka zatrudniania na krótki okres; praca zdalna; urlop rodzicielski; zdrowie i bezpieczeństwo

Ales E., Quale welfare ai tempi della Pandemia?, in Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, 2020, in press;

Alessi C., Vallauri M.L., Il lavoro agile alla prova del Covid-19, in, Covid-19 e diritti dei lavoratori, O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli (eds.), Roma, 2020, p. 131;

Bellavista A., Normativa emergenziale e diritti fondamentali, in Covid-19 e diritti dei lavoratori, O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli (eds.), Roma, 2020, p. 37;

Calafà L., Conciliare nell’emergenza, in Covid-19 e diritti dei lavoratori, O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli (eds.), Roma, 2020, p. 153;

Forsyth A., Covid-19 and Labour Law: Australia, in Italian Labour Law e-Journal, 2020, Vol. 13, No. 1S;

Gaglione C., Purificato I., Rymkevich O.P., Covid-19 and labour law: Italy, in Italian Labour Law e-Journal, 2020, Vol. 13, No. 1S;

Giupponi G., Landais C., Building effective short-time work schemes for the COVID-19 crisis, in VOX CEPR Policy Portal, 01 April 2020, available at https://voxeu.org/article/building-effective-short-time-work-schemes-covid-19-crisis (10 November 2020)

Gyulavári T., Covid-19 and Labour Law: Hungary, in Italian Labour Law e-Journal, 2020, Vol. 13, No. 1S.

Pallante F., Il diritto costitutionale e l’emergenza Covid-19, in O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli (eds.), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Roma, 2020, p. 19.

Zoppoli L., Monda P., Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2020, in press.


Opublikowane : 2021-02-25


MenegattiE. (2021). Wpływ kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na prawo pracy we Włoszech. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 19(2), 1-12. https://doi.org/10.31261/zpppips.2021.19.03

Emanuele Menegatti 
Uniwersytet w Bolonii  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-2286-5358
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).