Środki nadzwyczajne w obliczu pandemii COVID-19 przyjęte w Holandii: czy wpisują się w ogólny obraz?

Nicola Gundt
https://orcid.org/0000-0002-3905-1935

Abstrakt

W artykule omówiono charakter zastosowanych w Holandii środków pomocowych związanych z pandemią COVID, których celem było złagodzenie kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawców. Powstaje pytanie, czy dekrety ustanawiane ad hoc wpisują się w ogólny obraz holenderskiego prawa pracy i czy respektują dwie kluczowe zasady: (1) ochronę dochodów pracowniczych; 2) wymaganie elastyczności pracownika w przypadku sytuacji, gdy konkretna posada przestaje istnieć lub staje się poważnie zagrożona. Badania pokazują, że przepisy nadzwyczajne respektują te dwie główne zasady, podczas gdy sądy odmawiają uznania istotnych zmian płac i/lub godzin pracy w oparciu o przesłankę racjonalności oraz podtrzymują kluczowe zasady ochrony pracownika.


Słowa kluczowe

COVID; koszty wynagrodzeń; środki pomocowe; zmiany w umowie o zatrudnienie

H. Bennaars, B.P. ter Haar, COVID-19 and Labour Law: The Netherlands, https://illej.unibo.it/article/view/10779/11130.

G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke maatregelen in Corona-tijd, Wolters Kluwer, Deventer, 2020.

N. Gundt, Wijziging van de arbeidsovereenkomst, een instrument voor interneflexibiliteit? Kluwer, Deventer 2009.

B.P. ter Haar, COVID-19 and Labour Law: The Netherlands, https://illej.unibo.it/article/view/10779/10688.

A.M. Helstone, Van WTV naar NOW; van werktijdverkorting naar loonkostensubsidie, ArbeidsRecht 2020/22.

P.A. Hogewind-Wolters & S.F.H. Jellinghaus; Het Coronavirus en het beroepop de NOW-2 regeling, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2020/159.

A.R. Houweling, e.a, Arbeidsrechtelijke Themata I, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2020.

J.M. van Slooten, De NOW 1.0: een loonkostensubsidie met enkele strategische aspecten, Ondernemingsrecht 2020/64.

W.A. Zondag, Werktijdverkorting, Gouda Quint 2001.

Crisispakket NL leert door: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nlleert-door.


Opublikowane : 2021-06-24


GundtN. (2021). Środki nadzwyczajne w obliczu pandemii COVID-19 przyjęte w Holandii: czy wpisują się w ogólny obraz?. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 19(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/zpppips.2021.19.07

Nicola Gundt 
Maastricht University  Holandia
https://orcid.org/0000-0002-3905-1935
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).