Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników wobec pandemii COVID-19

Anna Boguska
https://orcid.org/0000-0003-3618-2769
Łukasz Pisarczyk
https://orcid.org/0000-0001-9312-7489

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena regulacji antykryzysowych z punktu widzenia poziomu zabezpieczenia interesów pracowników. Autorzy omawiają problematykę instrumentów wsparcia pracodawców, a także instrumentów rynku pracy w kontekście kryzysu pandemicznego i towarzyszących mu zwolnień. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji pracowników administracji publicznej ze względu na specyfikę rozwiązań wprowadzonych w stosunku do tej grupy zawodowej. Podzielono się także refleksjami dotyczącymi zmiany praktyki relacji zbiorowych pracy oraz sposobu funkcjonowania stron stosunku pracy.


Słowa kluczowe

zwolnienia; COVID-19; przyczyny niedotyczące pracownika

Literatura

Baran K.W.: Refleksje o ochronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 10.

Baran K.W. (red.): Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa 2019.

Duda K.: Sytuacja na rynku pracy w dobie pandemii koronawirusa. Raport. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, 2020.

Florczak I.: COVID-19 and Labour Law: Poland. „Italian Labour Law e-Journal” 2020, vol. 13, nr 1.

Florek L.: Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę. Warszawa 1976.

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition, 21 January 2021.

Kowalczyk G.: Rynek pracy trzyma się nieźle. „Dziennik Gazeta Prawna” 23.11.2020.

Kowalczyk G.: Wrzesień był najlepszy, ale trudno o dalszą poprawę. Nowa odsłona pandemii uderzy w rynek. „Dziennik Gazeta Prawna” 15.10.2020.

Latos-Miłkowska M.: Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 10.

Mędrala M.: Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 – niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych. „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 9.

Mitrus L.: Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika. Warszawa 2018.

Perulli A.: Regards comparés sur le droit social à l’épreuve du covid-19. „Revue de Droit du Travail” 2020, nr 4.

Raczkowski M., Ducki M.: Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 5.

Skąpski M.: Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków 2006.

Szmit J.: Państwo wobec pracowników administracji rządowej (uwagi na tle ustawy antykryzysowej). „Państwo i Prawo” 2020, nr 12.

Tomanek A.: Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy. Warszawa 2012.

Walczak K.: „Optymalizacja” kosztów zatrudnienia w administracji rządowej. „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2020, nr 4.

Walczak K.: Kilka uwag na temat zatrudnienia w dobie pandemii i po jej zakończeniu. „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 6.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r., I PKN 46/96, OSNP 1997/15/273.

Wyrok TS UE z dnia 27 stycznia 2005 r., Junk, C-188/03, EU:C:2005:59.

Wyrok TS UE z dnia 10 września 2009 r., Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK i in., C-44/08, EU:C:2009:533.

Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012 r., I PK 258/11, LEX nr 1228589.

Wyrok TS UE z dnia 11 listopada 2015 r., Pujante Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, pkt 55.

Wyrok SN z dnia 10 marca 2016 r., III PK 81/15, OSNP 2017/10/12.

Wyrok Sądu Najwyższego z 5 lipca 2016 r., III PK 143/15, LEX nr 2073926.

Wyrok TS UE z dnia 21 września 2017 r., Ciupa i in., C-429/16, ECLI:EU: C:2017:711.

Wyrok z dnia 5 marca 2019 r., I BP 10/17, LEX nr 2632308.

Wyrok SN z dnia 10 października 2019 r., I PK 196/18, OSNP 2020, nr 9, poz. 92.

Strony internetowe

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/szacunek-mrpit-62-wyniosla-stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-grudniu-2020-r

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-21


BoguskaA., & Pisarczyk Łukasz. (2021). Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników wobec pandemii COVID-19. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 19(2), 1-22. https://doi.org/10.31261/zpppips.2021.19.08

Anna Boguska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3618-2769
Łukasz Pisarczyk 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9312-7489
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).