Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy

Patrycja Pokutycka
https://orcid.org/0000-0001-9231-8910

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematu pracy zdalnej. W związku z pandemią wirusa COVID- 19 mamy do czynienia z zastosowaniem pracy zdalnej na dużą skalę, co nasiliło postulaty dotyczące wprowadzenia jej na stałe do polskiego porządku prawa. Artykuł zawiera porównanie pracy zdalnej do kodeksowej telepracy. Ponadto, zwraca uwagę na to jak przepisy dotyczące pracy zdalnej powinny wyglądać w przyszłości. Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy wymagałoby szczegółowego przeanalizowania przyczyn jej wprowadzenia oraz interesów pracodawców i pracowników.


Słowa kluczowe

praca zdalna; telepraca; pracodawca; pracownik; COVID- 19; pandemia; Kodeks pracy; środki komunikacji elektronicznej; czas pracy; miejsce wykonywania pracy; instytucja

Baranowska I.: Projekt: praca zdalna na nowych zasadach. LEX, 2021. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/projekt-praca-zdalna-na-nowych-zasadach-470157665 [data dostępu: 13.05.2022].

Florek L.: Prawne ramy pracy zdalnej. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2021, T. 19, nr 2, s. 1–14.

Franconi A., Naumowicz K.: Remote Work During COVID-19 Pandemic and the Right to Disconnect – Implications for Women’s Incorporation in the Digital World of Work. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2021, T. 19, nr 2, s. 1–20.

Gocan I.: Praca w domu – wygodnie i efektywnie dla pracodawcy i pracownika. LEX, 2020. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/praca-w-domu-wygodnie-i-efektywnie-dla-pracodawcy-i-469916310 [data dostępu: 13.05.2022].

Iwulski J., Sanetra W.: Kodeks pracy. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2013.

Jaroszewska-Ignatowska I.: Czas pracy podczas pracy zdalnej. „Dziennik Gazeta Prawna” z września 2021 r.

Makowski D.: Kilka uwag o pracy zdalnej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 10, s. 10–14.

Mitrus L.: Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 10, s. 3–9.

Mitrus L.: Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 2. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 11, s. 3–10.

Naumowicz K.: Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 5, s. 28–35.

Romer M.T.: Prawo pracy. Komentarz. LexisNexis, 2012. https://sip.lex.pl/#/commentary/587579503/421320/romer-maria-teresa-prawo-pracy-komentarz-wyd-v?cm=URELATIONS [data dostępu: 13.05.2022].

Śledziewska K., Włoch R.: Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-24


PokutyckaP. (2022). Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1-18. https://doi.org/10.31261/zpppips.2023.21.01

Patrycja Pokutycka  patrycja.pokutycka@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9231-8910
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).