Nowe zagadnienie w tureckim systemie prawnym – mobbing

Nuray Celik
http://orcid.org/0000-0002-0423-1987
Melike Yaman
http://orcid.org/0000-0002-5913-0091

Abstrakt

Mobbing to zjawisko, które istnieje w relacjach zawodowych od czasu ustanowienia stosunków pracy. Kwestia mobbingu jednak rozpatrywana jest jako zagadnienie prawne dopiero od niedawna.
Nasz artykuł skupia się na doprecyzowaniu definicji mobbingu. Panadto w naszej pracy omówione i przeanalizowane zostały tureckie przepisy prawne oraz opinie prawne dotyczące mobbingu.


Słowa kluczowe

mobbing; odpowiedzialność pracodawcy; tureckie przepisy prawne

Kantarcı N.G.: Türk İş Hukukunda Mobbing. Ankara 2016.

Çelik N., Caniklioğlu N., Canbolat T.: İş Hukuku Dersleri. İstanbul 2018.

Helvacı S.: Gerçek Kişiler. İstanbul 2013.

Kazancı Jurisprudence Search Engine (www.kazanci.com).

Leymann H.: “The Content and Development of Mobbing at Work.” European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5(2).

Lokmanoğlu S.Y.: İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing. Ankara 2017.

Süzek S.: İş Hukuku. İstanbul 2018.

Sevinç P.: İş Hukukunda Mobbing. Master’s thesis: University of Bahçeşehir 2018.


Opublikowane : 2020-04-01


CelikN., & YamanM. (2020). Nowe zagadnienie w tureckim systemie prawnym – mobbing. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 18(1), 25-33. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.02

Nuray Celik 
Medeniyet University  Turcja
http://orcid.org/0000-0002-0423-1987
Melike Yaman 
Altinbas University  Turcja
http://orcid.org/0000-0002-5913-0091
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).