(1)
PokutyckaP. Praca Zdalna Jako Nowa Instytucja Prawa Pracy. ZPPPiPS 2022, 1-18.