Zasady etyczne

Redakcja czasopisma „Anthropos?” przyjmuje i stosuje zasady etyki publikacyjnej, które są zgodne z wytycznymi COPE – Committee on Publication Ethics (szczegółowy opis praktyk dostępny pod adresem:
https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf).

Ilustracją stosowanych praktyk są następujące schematy ogłoszone przez COPE: https://druwt19tzv6d76es3lg0qdo7-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/v32n1p014-017.pdf
Zasady etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obejmują: funkcjonowanie Redakcji i Wydawnictwa (rzetelność naukowa i edytorska, troska o jakość merytoryczną i staranność praktyk wydawniczych, ochrona danych osobowych – zob. więcej w dziale: Proces recenzji. Etos naukowy Recenzenta, Autora, Redakcji); Autora (oryginalność tekstu, wymagane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich, udzielenie zgody na publikację tekstu w czasopiśmie i udostępnienie w bazach danych, w celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwritingu” i „guest authorship” Autorzy zobowiązani są do określenia swojego wkładu w powstanie publikacji i poinformowania o źródłach finansowania badań – zob. szerzej w dziale: Proces recenzji. Etos naukowy Recenzenta, Autora, Redakcji); Recenzenta (zachowanie bezstronności i rzetelności w ocenie dokonanej przez niezależnego Eksperta, klauzula poufności i kierowanie się zasadą niewystępowania konfliktu między Autorem i Recenzentem, zob. szerzej w dziale: Proces recenzji. Etos naukowy Recenzenta, Autora, Redakcji).

Zwracamy Autorom uwagę, że przesłanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się Autorem, zachowuje się prawo autorskie do przesłanego tekstu i że tekst w niczym nie narusza praw osób trzecich. Autor wyraża równocześnie zgodę na umieszczanie artykułu w bazach i repozytoriach naukowych. Materiał ilustracyjny, o ile pojawia się w tekście, wymaga jednoczesnego przesłania pisemnego oświadczenia właściciela praw autorskich o wyrażeniu zgody na publikację ilustracji.
Wzór oświadczenia w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej jest dostępny tutaj (pobierz plik).
Jednocześnie Redakcja kieruje się wytycznymi sformułowanymi w kodeksach dobrych praktyk w szkołach wyższych i w kodeksie etyki naukowca:
– Kodeks etyki pracownika naukowego
(https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_ii_-_2016_r.pdf );
– Kodeks – Dobre praktyki w szkołach wyższyc
(http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/kodeks_dobre_praktyki_w_szkolech_wyzszych.pdf ).

Sformalizowane wytyczne, przyjmowane w ostatnim czasie przez instytucje, korespondują z podstawowymi zasadami etycznymi, które od zawsze byłby respektowane przez czasopismo. Sprawa autorstwa, oryginalności artykułu, zauważania konfliktu interesów, konieczności rzetelnego dokumentowania źródeł, zachowania rzetelności badań, odpowiedzialności i dobrych praktyk naukowych stosowane były również przed sformalizowaniem akademickich procedur.