Proces recenzji

Teksty publikowane w „Anthroposie?” podlegają opiniowaniu przez niezależnych Recenzentów, a sam proces recenzowania odbywa się z poszanowaniem zasad double-blind review process i niewystępowania konfliktu między Autorem a Recenzentem, a także z zachowaniem zasady poufności.

Formularz recenzji jest dostępny w wersji polskojęzycznej Word (plik do pobrania) i PDF (plik do pobrania), jak i w wersji anglojęzycznej Word (plik do pobrania) i PDF (plik do pobrania). Są w nim określone kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji. Lista Recenzentów jest publikowana corocznie na stronie czasopisma w dziale Recenzenci (patrz: Recenzenci).

Proces zgłaszania tekstu, recenzowania, a także merytoryczne i techniczne wymogi są zawarte w dziale Informacje dla Autorów na stronie internetowej (patrz: Informacje dla Autorów). Recenzent, oceniając nadesłany tekst, zobowiązany jest do kierowania się zasadą bezstronności, formułowania swoich uwag w sposób jasny i jednoznaczny, jak również do kierowania się zasadą niewystępowania konfliktu interesów między Recenzentem a Autorem i powiadomienia Redakcji czasopisma o wystąpieniu takiego konfliktu (patrz odnośnie zasad niewystępowania konfliktu interesów: https://journals.plos.org/plosbiology/s/competing-interests).