Roberto Saviano, czyli rzecz o kalaniu własnego gniazda i jego konsekwencjach

Weronika Korzeniecka
https://orcid.org/0000-0002-4586-0587

Abstrakt

Roberto Saviano is an Italian writer and investigative journalist who has been living under strict police protection for thirteen years. He wrote Gomorrah, a bestselling book, that drew the mafia’s attention and resulted in a death sentence. Life in hiding is a price he pays for revealing the harsh truth about the activity of Neapolitan Camorra. The aim of this paper is to investigate what drives his uncompromising pursuit for truth, the strategies he uses to achieve this aim, and the response to his approach, coming from Italian politicians, intellectuals, ordinary people, and international general public.


Słowa kluczowe

kamorra; Nestbeschmutzer; zaangażowanie; parezja

[b.a.] 2018: Salvini kontra Saviano. Online: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/salvini-kontra-saviano/nd9bdrx [dostęp: 20.09.2019].

Benvenuti Giuliana (2018): Il brand “Gomorra”. Dal romanzo alla serie tv. Bologna.

Berlusconi Silvio (2010): Berlusconi squallido su Saviano. Online: https://www.youtube.com/watch?v=hHMctyL85-M [dostęp: 20.05.2018].

Cepollaro Chiara (2016): Squitieri, minacce e scorta a Saviano: “Sono tutte stronzate”, vi spiego il perché… Online: https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/149330-squitieri-minacce-scorta-saviano-tutte-stronzate-vi-spiego-perche [dostęp: 10.10.2019].

D’avanzo Giuseppe (2008): Io, prigioniero di Gomorra lascio l’Italia per riavere una vita. Online: https://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/camorra-3/lascio-italia/lascio-italia.html?refresh_ce [dostęp: 14.02.2019].

De Magistris Luigi (2019): https://www.facebook.com/demagistrisluigi/posts/caro-saviano-mi-occupo-di-mafie-criminalit%C3%A0-organizzata-e-corruzione-da-circa-25/10154191079742060/ [dostęp: 10.04.2019].

Fanpage.it (2017): In giro per Napoli per capire cosa pensa la città di Roberto Saviano, e se le sue storie sono vere. Online: https://www.youtube.com/watch?v=tMbg0FR21tU [dostęp: 13.10.2019].

Foucault Michel (2001): Fearless speech. Los Angeles.

Franczak Karol (2013): Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością. Kraków.

Gambaro Fabio (2007): Roberto Saviano: le pourfendeur de la Camorra. “Le Monde”. Online: https://www.lemonde.fr/livres/article/2007/10/18/roberto-saviano-le-pourfendeur-de-la-camorra_968220_3260.html [dostęp: 12.01.2019].

Jenkins Henry (2007): Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak. Warszawa.

Monina Michele (2013): Ricomincio da zero, zero, zero. Roberto Saviano, una biografia. Siena.

Montanaro Giovanna, Silvestrini Francesco (2005): Dalla Mafia allo Stato. I pentiti: analisi e storie. Torino.

Sartre Jean-Paul (1968): Czym jest literatura. Tłum. J. Lalewicz. Warszawa.

Saviano Roberto (2008a): Gomorra. Podróż po imperium kamorry. Tłum. A. Pawłowska­‍‑Zampino. Warszawa.

Saviano Roberto (2008b): Discurso de Roberto Saviano en la Academia Sueca de los Nobel. Online: https://www.youtube.com/watch?v=6SMd284r0nE&t=121s [dostęp: 25.03.2018].

Saviano Roberto (2010): Piękno i piekło. Teksty z lat 2004–2009. Tłum. A. Pawłowska­‍‑Zampino. Warszawa.

Saviano Roberto (2014): Chodź ze mną. Tłum. M. Fafiński. Katowice.

Saviano Roberto (2017): Gomorra Channel. Online: https://www.youtube.com/channel/UCtgIlU49ppoBvEgDboD34Pg [dostęp: 14.11.2019].

Saviano Roberto (2018): Chłopcy z paranzy. Tłum. A. Pawłowska-Zampino. Katowice.

Saviano Roberto (2019a): Drapieżny pocałunek. Tłum. A. Pawłowska-Zampino. Katowice.

Saviano Roberto (2019b): In mare non esistono taxi. Roma.

Saviano Roberto (2019c) Le mafie minacciano. Salvini minaccia. Online: https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/videos/le-mafie-minacciano-salvini-minaccia/10155679630941864/ [dostęp: 22.09.2019].

Saviano Roberto (2019d): https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/videos/robin%C3%B9-%C3%A8-il-racconto-di-napoli-definirlo-documentario-%C3%A8-riduttivo-ne-scrivo-qui-/10153921910711864/ [dostęp: 14.04.2019].

WU MING 1 (2008): NEW ITALIAN EPIC versione 2.0 Memorandum 1993–2008: narrativa, sguardo obliquo, ritorno al futuro. Online: https://www.wumingfoundation.com/italiano/WM1_saggio_sul_new_italian_epic.pdf [dostęp: 13.11.2019].

Zimbardo Philip (2017): Efekt Lucyfera. Tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


KorzenieckaW. (2020). Roberto Saviano, czyli rzecz o kalaniu własnego gniazda i jego konsekwencjach. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 109-126. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.09

Weronika Korzeniecka  weronika.korzeniecka@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4586-0587

absolwentka krakowskiej italianistyki (magisterium: 2017). Obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zakładzie Filologii Włoskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).