Pogrzeb królowej Jarosława Iwaszkiewicza – opracowanie edytorskie

Robert Papieski
https://orcid.org/0000-0001-7051-7054

Abstrakt

The article mainly quotes a previously unpublished manuscript of Jarosław Iwaszkiewicz’s novel about Bona Sforza, entitled The Funeral of the Queen, which he has worked on between the 6th of June 1949 and 1953. The editor presents the origins of the book and its development. Additionally, all documents that Iwaszkiewicz researched and collected while working on the novel are included in the book, including notes, nine versions of the first sentence of the novel, and the letters from Ludwik Kolankowski and Zofia Zarembianka, who provided Iwaszkiewicz with factual information. The conclusion of the article reveals the nature of Iwaszkiewicz’s writing, showing that a huge amount of documents he researched – instead of helping him – paralysed him.


Słowa kluczowe

Bona Sforza; Jarosław Iwaszkiewicz; Stawisko; Barbara Radziwiłłówna; rękopis

Galis Adam (1934): Rozmowa z J. Iwaszkiewiczem. „Tygodnik Ilustrowany” 1934, nr 49 (9 XII 1934).

Iwaszkiewicz Jarosław (1977): Podróże do Włoch. Warszawa.

Iwaszkiewicz Jarosław (1983): Podróże do Polski. Warszawa.

Iwaszkiewicz Jarosław (2007): Dzienniki 1911–1955. Oprac. i przypisy A. i R. Papiescy. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa.

Iwaszkiewicz Jarosław (2009): Listy do córek. Słowem wstępnym poprzedziły M. Iwaszkiewicz i T. Markowska. Oprac. A. i R. Romaniukowie. Warszawa.

Iwaszkiewicz Jarosław, Kępiński Wiesław (2014): Męczymy się obaj. Korespondencja z lat 1948–1980. Wstęp R. Papieski, opracowanie A. i R. Papiescy. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


PapieskiR. (2020). Pogrzeb królowej Jarosława Iwaszkiewicza – opracowanie edytorskie. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 129-155. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.10

Robert Papieski  r.papieski@stawisko.pl
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7051-7054

(ur. 1965) edytor, tłumacz, eseista; kurator w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Jako edytor opracował m.in. trzytomowe Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza, listy Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza zebrane w książce Portret podwójny, dwutomową korespondencję Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Pawłem Hertzem.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).