Alcune osservazioni a seguito di una nuova edizione del Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia di C. Carmignano [Kilka refleksji na temat nowego wydania Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia C. Carmignana]

Francesco Cabras
http://orcid.org/0000-0003-1782-7963

Abstrakt

Artykuł odsłania genezę i budowę tekstu Colantonia Carmignana. Przedstawia też ciekawą przedmowę, którą do książki napisał Luigi Marinelli. Proponowane wydanie zawiera także propozycje co do intertekstualnego wymiaru wiersza, zwracając uwagę na podobieństwa między pierwszym wersem utworu a elegią I 8 Joannesa Secundusa, przy czym oba teksty zostały pozbawione cech epitalamium.


Słowa kluczowe

Carmignano; Bona Sforza; Andrea Colelli; Luigi Marinelli; literatura polska; literatura włoska

Alighieri Dante (2013): Inferno. A cura di S. Bellomo. Torino.

Ariosto Ludovico (2001): Orlando Furioso. A cura di C. Segre. Milano.

Pszczołowska Lucylla (1993): Sonet od renesansu do Młodej Polski. W: Słowiańska metryka porównawcza. T. 5. Red. L. Pszczołowska, D. Urbańska. Warszawa.

Nuovo Isabella (2007): Viaggio de la Serenissima S. Bona Regina da la sua arrivata in Manfredonia andando verso del suo regno di Polonia / Parthenopeo Suavio (Colantonio Carmignano). A cura di Isabella Nuovo. Edizioni digitali del CISVA – parzialmente riprodotto [ultimo accesso: 23.04.2020].

Petrarca Francesco (1996): Canzoniere. Edizione commentata a cura di Marco Santagata. Milano.

Ślaski Jan (1980): I poeti neolatini del primo umanesimo in Polonia e l’Italia (qualche proposta di ricerca). In: Italia, Venezia e Polonia tra Medio Evo e età moderna. A cura di V. Branca, S. Graciotti. Firenze.

Second Jean (2005): Oeuvres complètes. T. 2: Elegiarum Libri Tres. Edition critique établie et annotée par Roland Guillot. Paris.


Opublikowane : 2020-06-30


CabrasF. (2020). Alcune osservazioni a seguito di una nuova edizione del Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia di C. Carmignano [Kilka refleksji na temat nowego wydania Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia C. Carmignana]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 185-190. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.13

Francesco Cabras  francesco.cabras@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Włochy
http://orcid.org/0000-0003-1782-7963

badacz zatrudniony w Katedrze Literatury Włoskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Jego badania zogniskowane są na problematyce literatury nowołacińskiej w Polsce, a także na kulturowych związkach łączących Polskę i Włochy – od wieku XV po XVII.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).