Włoska historia jednego gatunku

Il romanzo in Italia. A cura di Giancarlo Alfano, Francesco de Cristofaro. Vol. 1–4. Roma 2018

Katarzyna Kowalik
https://orcid.org/0000-0002-2126-2494

Abstrakt

The text is devoted to Giancarlo Alfano and Francesco de Cristofaro’s monograph Il roman­zo in Italia published in 2018. The work is an attempt to systematize the information about Italian tradition of the genre which nowadays unquestionably dominates the publishing market. Moreover, it describes the structure of the publication, metho­dological assumptions adopted by the authors, their objectives, and the way of their realisation. The analysis of these elements shows whether the work discussed can be an important point of reference for future academic works dedicated to Italian novels.


Słowa kluczowe

Il romanzo in Italia; powieść; literatura włoska; teoria literatury; historia literatury

Alfano Giancarlo, de Cristofaro Francesco (2018a): Il romanzo in Italia. Vol. 1: Forme, poetiche, questioni. Roma.

Alfano Giancarlo, de Cristofaro Francesco (2018b): Il romanzo in Italia. Vol. 2: L’Ottocento. Roma.

Alfano Giancarlo, de Cristofaro Francesco (2018c): Il romanzo in Italia. Vol. 3: Il primo Novecento. Rzym.

Alfano Giancarlo, de Cristofaro Francesco (2018d): Il romanzo in Italia. Vol. 4: Il secondo Novecento. Rzym.

Bologna Corrado (2019): La frattura della solidarietà fra le parole e le cose. „L’Indice dei libri del mese”, 09.2019, s. 13. Online http://www.carocci.it//files/recensioni/indice09.2019.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Carnero Roberto (2019): Svevo nel romanzo italiano storia di una malattia che non voleva guarire. „Il Piccolo”, 08.03.2019, s. 35. Online: http://www.carocci.it//files/recensioni/ilpiccolo11.03.2019.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Caserza Guido (2018): «Svevo e Gadda i più grandi del Novecento» [Wywiad z Giancarlem Alfanem]. „Il Mattino”, 30.11.2018, s. 18. Online: http://www.carocci.it//files/recensioni/mattino30.11.2018.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Di Paolo Paolo (2019): I migranti e noi. Così rinasce il romanzo italiano. „La Repubblica”, 06.02.2019, s. 29. Online: http://www.carocci.it//files/recensioni/repubblica06.02.19.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Fenoglio Chiara (2019): Un alone luminoso. „L’Indice dei libri del mese”, 09.2019, s. 13. Online: http://www.carocci.it//files/recensioni/indice09.2019.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Nigro Salvatore Silvano (2019): Caro romanzo, sei ambiguo, ficcanaso e poligamo. „Il Sole 24 ore”, 07.07.2019, s. 21. Online: http://www.carocci.it//files/recensioni/sole24ore07.07.2019.romanzo.pdf [dostęp: 01.12.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


KowalikK. (2020). Włoska historia jednego gatunku. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 191-197. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.14

Katarzyna Kowalik  katarzyna.kowalik@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2126-2494

absolwentka filologii włoskiej i romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantka i asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Literaturoznawstwa Romańskiego oraz współpracownik Zakładu Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej zainteresowań badawczych należą literatura XIX i XX wieku powstała we Włoszech i Francji oraz relacje literatury z życiem politycznym i społecznym w ujęciu komparatystycznym. Jest autorką kilku tekstów opublikowanych na łamach czasopism naukowych, takich jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” czy „Literaturoznawstwo” oraz w monografiach i tomach pokonferencyjnych, zajmuje się także przekładem literackim i naukowym. Redaktor naczelna dwujęzycznego polsko-włoskiego czasopisma popularnonaukowego „ItaliAMO”, poświęconego kulturze włoskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).