Narodziny polskiej myśli narodowej – z perspektywy włoskiej

Daniele Stasi: Le origini del nazionalismo in Polonia. Milano 2018, 146 s.

Ewa Litwin
https://orcid.org/0000-0003-2127-5305

Abstrakt

The article aims to present the work of Daniele Stasi regarding the birth of Polish nationalism. The book was published in 2018 in Italian by FrancoAngeli as Le origini del nazionalismo in Polonia. The author puts forward some theses concerning the process of national building in the period preceding the partitions of Poland, which represents terminus a quo for his analysis of the ideologies related to the national issue and rebirth of Polish state. Terminus ad quem of the author’s analysis is Roman Dmowski’s Myśli nowoczesnego Polaka. Based on rich and interdisciplinary literature, Stasi’s work aims to fill the gap in Italian historiography, related to the birth of Polish nationalism.


Słowa kluczowe

nacjonalizm; modernizacja Polski; ruch masowy; Roman Dmowski

Balicki Zygmunt (2012): Nasza niezależność duchowa. „Przegląd Narodowy”, nr 3.

Balicki Zygmunt (2008): Parlamentaryzm. Wybòr pism. Red. P. Koryś. Kraków.

Dmowski Roman (2012): Myśli nowoczesnego Polaka. Wrocław.

Dmowski Roman (2013): Kościół, naród i państwo. Wrocław.

Kołakowski Leszek (2009): Główne nurty marksizmu. T. 2: Rozwój. Warszawa.

Popławski Jan Ludwik (1998): Wybór pism. Red. T. Kulak. Wrocław.

Popławski Jan Ludwik (2012): Naród i polityka. Wybór pism. Red. P. Koryś. Kraków.

Schrade Ulrich (2004): Międzywojenna polska myśl narodowa: od patriotyzmu do globalizmu. Kraków.

Sowa Jan (2011): Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków.

Stasi Daniele (2018): Le origini del nazionalismo in Polonia. Milano.

Walicki Andrzej (2009): Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Prace wybrane. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


LitwinE. (2020). Narodziny polskiej myśli narodowej – z perspektywy włoskiej. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 211-218. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.17

Ewa Litwin  evaevita@op.pl
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-2127-5305

tłumacz i lektor języka włoskiego, od kilku lat mieszkająca we Włoszech. Absolwentka filologii włoskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (na kierunku administracja publiczna). Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski. Interesuje się historią Włoch oraz tradycją stosunków włosko-polskich.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).