Nie tylko zupka z muszek. Poetycki potencjał kulinariów w polskiej współczesnej poezji dziecięcej


Abstrakt

Alicja Mazan-Mazurkiewicz’s aim in this article is to show the richness and variety of poetical implementations of culinary themes in children’s poetry as represented by Joanna Kulmowa, Joanna Papuzińska, Zofia Beszczyńska, and Agnieszka Kuciak. Mazan-Mazurkiewicz wants to emphasise how a topic that is close to the child and somehow obvious makes it possible for the receiver to be themselves poetically creative and offers them an aesthetic experience as well as an initiation (often unconscious) into the processes of artistic creation, involving humour, metaphor, synaesthesia, and retardation.


Słowa kluczowe

children poetry; cuisine; humour; metaphor; synaesthesia; retardation

Literatura

Beszczyńska Z., 2007, Dziwny kraj, Warszawa.

Chotomska W., 1973, Dlaczego cielę ogonem miele, Warszawa.

Cieślikowski J., 1981, Antologia poezji dziecięcej, Wrocław.

Dunin J., 1991, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław.

Hertz B., 1959, Ze wspomnień Samowara, Warszawa.

Kamieńska A., 2000, Wiersze dla dzieci. Złotym piórem, Wrocław.

Kubiak Z., 1985, Jak w zwierciadle, Warszawa.

Kuciak A., 2006, Przygody kota Murmurando, Warszawa.

Kulmowa J., 2000, Wybór wierszy dla dzieci, Wrocław.

Leszczyński G., 2007, Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa.

Leszczyński G., 2015, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań.

Orliński W., 2007, Co to są sepulki? Wszystko o Lemie, Kraków.

Papuzińska J., 2002, Pod bajdułem i inne wiersze, Łódź.

Waksmund R., 2000, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław.

Wawiłow D., 2013, Danuta Wawiłow dzieciom, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-05


Mazan-MazurkiewiczA. (2022). Nie tylko zupka z muszek. Poetycki potencjał kulinariów w polskiej współczesnej poezji dziecięcej. Paidia I Literatura, (4), 1-13. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.12

Alicja Mazan-Mazurkiewicz  alicja.mazan@filologia.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5782-042X

Alicja Mazan-Mazurkiewicz — dr hab. w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Obszary zainteresowań naukowych: literatura dziecięca, literatura polska XX i XXI wieku, szczególnie problematyka aksjologiczna i zagadnienia inspiracji religijnej w dziełach literackich. Autorka monografii: Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera (Łódź 2003), Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (Łódź 2014).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).