Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w odbiciu crip theory. Wybrane przykłady


Abstrakt

Author presents the crip theory and its possibility for interpretation of Polish children’s and youth literature. She is focused on the presentation this theory and its compatibility to Polish culture. In the next part of the paper, author analyses poem To my students (Do moich uczniów) by Jan Twardowski and the novel Pupa (Poczwarka) by Dorota Terakowska, using the crip category.


Słowa kluczowe

crip theory; disability; Dorota Terakowska; Jan Twardowski

Bachórz J., Kowalczykowa A., 1991, Słownik literatury polskiej XIX wieku, Warszawa—Wrocław.

Beszczyńska Z., 2000, Wszystko odwrócić, „Nowe Książki” nr 3. http://terakowska.art.pl/wywiady/talk3.htm [data dostępu: 19.04.2020].

Bone K.M., 2017, Trapped Behind the Glass: Crip Theory and Disability Identity, „Disability & Society”, vol. 32, no. 9.

Grzebałkowska M., 2011, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków.

Janion M., 1975, Gorączka romantyczna, Warszawa.

Janion M., 2000, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa.

Jarosz M., 2010, Pojęcie duchowości w psychologii, w: Gorbaniuk O., Kostrubiec‑Wojtachnio B., Musiał D., Wiechetek M., „Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t. 16, s. 9—11.

Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Mąkosa P., red., Lublin 2010.

Kosińska K., 2019, Beza, Warszawa.

Kiciński A., Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, w: Mąkosa P., red., Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Lublin 2010, s. 213—220.

Kuliczkowska K., 1975, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864—1918, Warszawa.

McRuer R., 2006, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York.

McRuer R., 2011, Disabling Sex: Notes for a Crip Theory of Sexuality, „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies”, no. 17, s. 107—117.

Oslund C., 2015, Disability Services and Disability Studies in Higher Education: History, Contexts, and Social Impacts, New York.

Sandahl C., 2003, Queering the Crip or Cripping the Queer?, „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies”, vol. 9, no. 1—2. https://www.ces.uc.pt/projectos/intimidade/media/Queering%20the%20crip_sandahl.pdf [data dostępu: 10.03.2020].

Stwarzanie świata. Krzysztof Lisowski, poeta, rozmawia z Dorotą Terakowską 2001, „Gazeta Wyborcza” z 8.03.2001. http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~joanna/terdor/poczw/wywiad1.htm [data dostępu: 17.04.2020].

Terakowska D., 2001, Poczwarka, Kraków.

Twardowski J., 1996, Wiersze, Białystok.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


FidowiczA. (2020). Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w odbiciu crip theory. Wybrane przykłady. Paidia I Literatura, (2), 35-42. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.03

Alicja Fidowicz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3185-5012