Baśń w biblioterapii integralnej


Abstrakt

This text’s main objective is to introduce the assumptions of the Jungian depth psychology to the bibliotherapeutic process. Bibliotherapy as an interdisciplinary method using psychology and literary studies enriched with the theory of integral psychology formulates a new theoretical perspective and constitutes a proposition of holistic view of bibliotherapy. The extension of the theoretical basis of bibliotherapy will help to augment the therapeutic effect, activate the unconscious (the sphere neglected in school education), and strengthen psyche. Integral bibliotherapy shall create conditions to expand the dialogue between the rational side and unconscious one, and it will contribute to a positive stimulation of the integration processes. Providing archetypal patterns reflecting the rules of life in culture, and drawing attention to the regulatory role of literary works, will enrich both the intellectual and spiritual side of the development of the participant of the bibliotherapeutic process. Archetypal content present in literary texts studied by the participant according to the bibliotherapeutic procedure will achieve an integral orientation focused on the humanistic dimension of existence.


Słowa kluczowe

bibliotherapy; depth psychology; unconsciousness; archetypes; identification; catharsis; insight; symbol; individuation

Baluch A., 1993, Wiersze medytacyjne Joanny Kulmowej, „Polonistyka”, nr 9, s. 564—566.

Baluch A., 2008, Od form prostych do arcydzieła, Kraków.

Bettelheim B., 1985, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Danek D., przeł., Warszawa.

Bodkin M., 1969, Wzorce archetypowe w poezji tragicznej, Mroczkowski P., przeł., „Pamiętnik Literacki”, nr 60/2, s. 211—231.

Borecka I., 2001, Biblioterapia — teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa.

Czernianin W., 2008, Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław.

Czernianin W., Czernianin H., 2012, Psychologia literatury w świetle biblioterapii, „Przegląd Biblioterapeutyczny”, nr 2, s. 5—42.

Dudek Z.W., 2006, Psychologia integralna Junga. Człowiek archetypowy, Warszawa.

Dudek Z.W., 2007, Paradygmat nieświadomości a poszukiwanie psychoterapii integralnej, w: Węgłowska‑Rzepa K., Fredericksen D., red., Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi, Warszawa, s. 251—276.

Dudek Z.W., 2012, Archetypowa interpretacja literatury, w: Fiała E., Piekarski I., red., Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud — Jung — Fromm — Lacan, Lublin, s. 115—154.

Dudek Z.W., 2013, Psychologia mitów greckich. Prawda symboli i archetypów, Warszawa.

Frye N., 1969, Mit fikcja przemieszczenie, Muskat‑Tabakowska E., przeł., „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 283—302.

Frye N., 2012, Anatomia krytyki, Bokiniec M., przeł., Gdańsk.

Hillman J., 1996, Samobójstwo a przemiana psychiczna, Rogalski D., przeł., Warszawa.

Hillman J., 2014, Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, Korpanty J., przeł., Warszawa.

Jung C.G., 1981, Archetypy i symbole, Prokopiuk J., przeł., Warszawa.

Jung C.G., 1994, Zasadnicze problemy psychoterapii, Reszke R., przeł., Warszawa.

Jung C.G., 1997, Wspomnienia, sny, myśli, Reszke R., przeł., Warszawa.

Jung C.G., 2011, Dynamika nieświadomości, Reszke R., przeł., Warszawa.

Jung C.G., 2013, Typy psychologiczne, Reszke R., przeł., Warszawa.

Molicka M., 2011, Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany zrozumienia świata społecznego i siebie, Poznań.

Neville B., 2009, Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu, Kościelniak M., przeł., Kraków.

Piróg M., 1999, Psyche i symbol. Teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej, Kraków.

Rosińska Z., 1982, Jung, Warszawa.

Śliwierski B., 2010, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków.

Tomasik E., 1994, Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa.

Wais J., 2006, Ścieżki baśni, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


MiernikA. (2020). Baśń w biblioterapii integralnej. Paidia I Literatura, (2), 161-172. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.15

Agnieszka Miernik 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1365-8560