Problematyka różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na rodzaj zabudowy w przypadku metody od gospodarstwa domowego

Zbigniew Bukowski
https://orcid.org/0000-0003-0814-4028

Abstrakt

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być w Polsce różnicowana ze względu na takie uwarunkowania jak m.in. powierzchnia lokalu mieszkalnego czy liczba mieszkańców. W artykule analizowany jest problem, czy dotyczy to także stawek w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego.


Słowa kluczowe

odpady komunalne; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bajor-Stachańczyk M., Możliwość wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2020, nr 1 (65), s. 232–236.

Barczak A., Kowalewska E., Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 8, s. 27–45.

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Goleń M., Problemy kształtowania przez gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, z. 138, s. 125–141.

Kowalczyk S., Państwo a problem sprawiedliwości społecznej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2009, nr 1, s. 171–178.

Krzywoń A., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 2/4, s. 11–23.

Lewandowski T., Sowiński R., Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Łętowska E., Wprowadzenie do problematyki proporcjonalności, w: Zasada proporcjonalności a ochrona praw podstawowych w państwach Europy, red. P. Szymaniec, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2015, s. 15–22.

Radecki G., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 12, s. 19–37.

Szydło M., Komentarz do art. 31, w: Konstytucja RP, T. 1, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Wróbel P., Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości, „Studia Socialia Cracoviensia” 2013, nr 1 (8), s. 135–150.

Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-30


BukowskiZ. (2022). Problematyka różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na rodzaj zabudowy w przypadku metody od gospodarstwa domowego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.01.03

Zbigniew Bukowski 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0814-4028
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).