Legalizacja samowoli budowlanej a obowiązki inwestora w zakresie ochrony środowiska


Abstrakt

Celem artykułu jest próba charakterystyki obowiązków inwestora w procedurze legalizacji samowoli budowlanej i odniesienie ich do przepisów ochrony środowiska. Autor analizuje prawo budowlane dotyczące samowoli budowlanej, skupiając się przede wszystkim na zmianach procedury po nowelizacji z 2021 r. Dokonuje również analizy wymogów przepisów ochrony środowiska stawianych przed inwestorem w procedurze legalizacji samowoli budowlanej i wskazuje na ich duże znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.


Słowa kluczowe

nieruchomość; ochrona środowiska; samowola budowlana; prawo budowlane; zrównoważony rozwój

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Bystrek M., Jeleń A., Prawne możliwości zmiany przeznaczenia inwestycji w świetle najnowszych trendów rynkowych, „Nieruchomości” 2009, nr 9, s. 18–19.

Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Czajka-Marchlewicz B., Legalizacja samowoli budowlanej w kontekście wymogów ochrony środowiska, Wolters Kluwer, LEX 2019.

Kafar D., Kornecka A., Kornecki J., Szocik K., Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Kafar D., Kornecki J., Sielicki K., Stachal M., Szocik K., Prawo budowlane 2021 – nowe zasady realizacji inwestycji, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2021.

Krajewski D., Kompensacja przyrodnicza realizowana w toku procesu inwestycyjnego, cz. V – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, „Nieruchomości” 2014, nr 2, s. 17–21.

Kruś M., Leoński Z., Inwestor, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, wyd. 2, Wolters Kluwer, LEX 2019.

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Niewiadomski Z., w: Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, wyd. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2021.

Nowak M.J., Planowanie przestrzenne a ocena oddziaływania na środowisko, „Nieruchomości” 2012, nr 12, s. 9–12.

Ogonowska A., Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, Wolters Kluwer, LEX/el. 2019.

Rakoczy B., Kompetencje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w: idem, Ochrona środowiska w praktyce gminy, Wolters Kluwer, LEX 2020.

Siwkowska A., Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-30


ChruścielM. (2022). Legalizacja samowoli budowlanej a obowiązki inwestora w zakresie ochrony środowiska. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-17. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.01.02

Miłosz Szymon Chruściel 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8854-7371
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).