O przedmiocie ochrony prawnej przestępstwa paserstwa umyślnego


Abstrakt

This paper addresses the problem of classifying the criminal offence of handling stolen goods under the Polish Criminal Code of 1997. Referring to two separate and contradictory views about the crime, the study looks at both of them and attempts to define the subject of legal protection of that criminal offence in the Polish legal system. To this end, the paper also discusses a judgment of 26 June 2014 of the Polish Supreme Court (I KZP 8/14), in which the Supreme Court could not conclusively resolve the issue, creating even more doubts. The author questions the position of the Polish Supreme Court, arguing that it is not supported by either logical or legal arguments which would stem from the long-standing legal tradition. The author further argues that all problems arising from the determination of the good legally protected by the criminal offence as defined in Article 291(1) of the Polish Criminal Code result from the erroneous classification of criminal offences by the Polish lawmaker.


Słowa kluczowe

intentional handling of stolen goods; subject of legal protection; Supreme Court; property/ownership; legal transactions; crime against property

Adamiak B., Borkowski J.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 14. Warszawa 2016.

Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J.: System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności. T. IV, cz. 2. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.

Bafia J.: Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej. Warszawa 1960.

Cieślak M.: Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa 1994.

Chybiński O.: Paserstwo w polskim prawie karnym. Warszawa 1962.

Cyprian T.: Paserstwo w dekrecie z 4.III.1953 r. a art. 160 i 161 k.k. PiP 1953, z. 3.

Czeszejko-Sochacki Z.: O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP, międzynarodowych standardów i praktyki. PiP 1999, nr 9.

Duniewska Z. et al.: Prawo administracyjne materialne. W: System prawa administracyjnego. Red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa 2012.

Garlicki L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2010.

Gniewek E.: Prawo rzeczowe. W: System prawa prywatnego. T. 3. Red. Idem. Warszawa 2013.

Gniewek E., Machnikowski P.: Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2016.

Janowski J.: Elektroniczny obrót prawny. Warszawa 2008.

Kalina-Prasznic U.: Encyklopedia prawa. Warszawa 2007.

Kodeks karny: część ogólna. T. II: Komentarz do art. 32–116. Red. M. Królikowski, R. Zawłocki. Warszawa 2015.

Kodeks karny. Część szczególna. T. 3: Komentarz do art. 278–363. Red. A. Zoll. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. M. Mozgawa. Warszawa 2015.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. A. Sakowicz. Warszawa 2015.

Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: Projekt kodeksu karnego. Uzasadnienie części szczególnej. T. V, z. 4. Warszawa 1930.

Kradzież i paserstwo mienia prywatnego. Red. A. Marek. Warszawa 1985.

Lernell L., Krukowski A.: Prawo karne. Część szczególna. Warszawa 1969.

Makarewicz J.: Kodeks karny z komentarzem. Lwów 1938.

Makowski W.: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 1937.

Marek A.: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2010.

Mednis A.: Prawo do prywatności a interes publiczny. Kraków 2006.

Mostowik P., Żukowski W.: Ustawa o języku polskim. Komentarz. Warszawa 2001.

Nauka o przestępstwie. Z. I. Red. I. Andrejew. Warszawa 1960.

Nowikowski I.: Gravamen w procesie karnym – kwestie wybrane (uwagi na tle pojęcia interesu w procesie karnym. W: A. Korybski, M.W. Kostyckji, L. Leszczyński: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy. Lublin 2006.

Nowińska J.: Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym. Warszawa 2007.

Pest P. W: Sąd polubowny a wymiar sprawiedliwości i prawo do sądu. Red. M. Sadowski, P. Szymaniec. Wrocław 2012.

Piechowiak M.: Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin 1999.

Prawo karne. Red. A. Grześkowiak. Wyd. 2. Warszawa 2009.

Rozenband S.: Paserstwo. Warszawa 1930.

Tatarkiewicz W.: Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki. W: Idem: Dobro i oczywistość. Pisma etyczne pod redakcją Pawła J. Smoczyńskiego. Lublin 1989.

Safjan M., Bosek L.: Konstytucja RP. T. I: Komentarz. Art. 1–86. Warszawa 2016.

Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996.

Stefański R.A.: Prawo karne materialne. Część szczególna. Warszawa 2009.

Stelmachowski A.: Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa 1984.

Szczucki K.: Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego. Warszawa 2015.

Szwedek E.: Paserstwo w polskim prawie karnym. Poznań 1960.

Winczorek P.: Komentarz do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa 2000.

Winczorek P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa 2008.

Wolter W.: Nauka o przestępstwie. Warszawa 1973.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa 2001.

Wronkowska S., Ziembiński Z.: Zarys teorii prawa. Poznań 2001.

Zawłocki R.: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. W: System prawa karnego. T. 9. Red. Idem. Warszawa 2015.

Zieliński M.: Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa 2002.

Orzecznictwo

Wyr. SN z dnia 8 lipca 1988 r., V KRN 120/88.

Wyr. SN z dnia 23 lipca 2008 r., V KK 377/07. LEX nr 424881.

Uchw. SN z dnia 26 listopada 1976 r., VI KZP 11/75.

Uchw. SN z dnia 12 maja 1993 r., I KZP 6/93. OSNKW 1993, nr 5–6, poz. 28.

Uchw. SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99. OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 69.

Uchw. SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 29/03. OSNKW 2003, nr 11–12, poz. 94.

Uchw. SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 8/14. OSNKW 2014, nr 10, poz. 74.

Post. SN z dnia 17 listopada 2005 r., II KK 108/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2094.

Post. SN z dnia 28 kwietnia 2008 r., I KZP 6/08, OSNKW 2008, nr 6, poz. 42.

Post. SN z dnia 23 września 2008 r., I KZP 18/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 79.

Post. SN z dnia 30 września 2013 r., IV KK 209/13, Biul. SN 2013, nr 10, poz. 1.2.7.

Źródła internetowe

Orzeczenie TK z dnia 20 kwietnia 1993 r., P 6/92. Źródło: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ [dostęp: kwiecień 2020].

Orzeczenie TK z dnia 13 marca 1996 r., K. 11/95. Źródło http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ [dostęp: kwiecień 2020].

Post. SN z dnia 21 października 2007 r., III KO 89/08. Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_Orzeczen.aspx [dostęp: kwiecień 2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


ZwierzM. (2020). O przedmiocie ochrony prawnej przestępstwa paserstwa umyślnego. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 39-72. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.02

Marta Zwierz 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0408-6254