Identyfikacja sprawców – oczami obrońcy


Abstrakt

A few Hungarian cases of justice miscarriage demonstrate that the identity parade (line up) method in the criminal procedure could be a “dangerous act”, because the witnesses sometimes give false testimonies, make wrong choices, the authority sometimes fails the recognition process, and lastly the “result” could be a “justizmord”. Based on scientific research, the present study reveals the most frequent criminal procedural and criminalistic wrongdoings. It also focuses on preventing legal and criminal tactical possibilities and suggestions. It can be read mostly from the defence counsel’s point of view. The author declares the lawyers’ legal and factual tasks in this field, especially for preventing wrongful sentences. This is the duty of all legal representatives (detectives, prosecutors, judges) as well.


Słowa kluczowe

criminal procedure; identity parade; line up method; miscarriage of justice; justizmord; criminalistics; criminaltactics; defence counsel; false witness testimony; failure of authority

Literature

A személyleírás. Ed. C.L. Anti. Budapest 2017.

Badó A., Bóka J.: Ártatlanul halálra ítéltek. Budapest 2003.

Collins J., Jarvis J.: The wrongful conviction of forensic science. Crime Lab Report. San Diego 2008. http://www.crimelabreport.com/library/pdf/wrongful_conviction.pdf [accessed: 30.07.2021].

Fenyvesi C.: A felismerésre bemutatás és a digitális adatok jelentősége egy szeméremsértő bűncselekmény tükrében. “Belügyi Szemle” 2016, no. 9.

Fenyvesi C.: Szembesítés. Szemtől szemben a bűnügyekben. Budapest–Pécs 2008.

Handbook of forensic science. Eds. J. Fraser, R. Williams. Cullompton 2009.

Hack P.: Az igazságszolgáltatás kudarcai. In: A Magyar Büntetőjogi Társaság Jubileumi Tanulmánykötete. Ed. C. Fenyvesi. Budapest–Debrecen–Pécs 2011.

Hall A.: A bűnüldözés nagy pillanatai. Budapest 2005.

Hautzinger Z.: The present and the future of forensic identification. “Jurisprudencija” 2005, vol. 66 (58).

Híres magyar perbeszédek. Ed. M. TÓTH. Budapest–Pécs 2013.

Huff C.R., Rattner A., Sagarin E.: Convicted but innocent. Wrongful conviction and public policy. Thousand Oaks 1966.

Katona G.: A bűnüldözés fél évszázada. Budapest.

Katona G.: Még egyszer Magda János bűnügyéről. “Belügyi Szemle” 1986, no. 8.

Katona G.: Valós vagy valótlan? Budapest 1990.

Kollár B.: A felismerésre bemutatás elmélete és gyakorlata Amerikában. “Belügyi Szemle” 2013, no. 10.

Kovács L.: A Mór megtette. Budapest 2009.

Levi A.M.: Some facts lawyers need to know about the police lineup. “Criminal Law Quaterly” 2002, vol. 46.

Lindsay R.C.L., Wells G.L.: Improving eyewitness identification from lineups: Simultaneous versus sequential lineup presentation. “Journal of Applied Psychology” 1985, no. 3.

Odenthal H.J.: Die Gegenüberstellung im Strafverfahren. Stuttgart 1992.

Peters K.: Fehlerquellen im Strafprozess. Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Karlsruhe 1972.

Saks M.J., Koehler J.J.: The coming paradigm shift in forensic identification. “Science” 2005, no. 309.

Schäfer A.: Sequenzielle Video-Gegenüberstellungen. „Kriminalistik” 2001, no. 12.

Spinney L.: Line-ups on trial. “Nature” 2008, no. 453. 7179.

Tóth M.: A szembesítések béklyójában. “Jogtudományi Közlöny” 1984, no. 3.

Tóth M.: Feloldható-e a béklyó? “Jogtudományi Közlöny” 1984, no. 5.

Wójcikiewicz J.: Forensics and justice. Toruń 2009.

Wójcikiewicz J.: On the benefits to Polish law of a comparative analysis of identification parades. “Comparative Review” 2013, vol. 15.

Internet sources

Innocence Project. http://www.innocenceproject.org [accessed: 30.07.2021].


Opublikowane : 2021-12-22


FenyvesiC. (2021). Identyfikacja sprawców – oczami obrońcy. Problemy Prawa Karnego, 5(2), 1-12. https://doi.org/10.31261/PPK.2021.05.02.06

Csaba Fenyvesi 
Pécsi Tudományegyetem, Węgry  Węgry
https://orcid.org/0000-0002-5921-7875
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).