DOSKONALENIE SIEBIE CZY DOSKONALENIE WIARY? SEMINARYJNE PRZEMYŚLENIA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W DRODZE DO KAPŁAŃSTWAAbstrakt

Artykuł przybliża ten fragment życia ks. Franciszka Blachnickiego, który dotyczy jego pobytu w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1945–1950). Tam właśnie – najpierw przebywając gościnnie w gmachu Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo przy Stradomskiej 4, a następnie, po remoncie, w budynku przy Alei Mickiewicza 3 – wyznaczył dla siebie konkretne zadania, które konsekwentnie realizował w drodze do święceń kapłańskich. Dostrzegł on zmarnowane wcześniej szanse, co wzbudziło u niego pragnienie zdobywania wiedzy, ale również przybliżania się do Boga na drodze życia duchowego, o czym świadczą jego zapisy pamiętnikarskie, wyjaśniające jego duchową przemianę. Dylematem stało się dla niego pytanie: czy powinien doskonalić siebie, czy też doskonalić swoją wiarę? Po krótkim wahaniu opowiedział się ostatecznie za doskonaleniem wiary.


Słowa kluczowe

Franciszek Blachnicki; Śląskie Seminarium Duchowne; formacja wewnętrzna

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zespół Akt Personalnych, Akta ks. Franciszka Blachnickiego, sygn. AP 49.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie, Seminaria Duchowne (1949–1950, 1957), sygn. K-30002/7.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie, Wspomnienia pośmiertne dotyczące ks. Blachnickiego 1987 (13 V 1987 r.), sygn. 601/1-2.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie, Życiorys ks. Franciszka Blachnickiego (1950–1993), sygn. L-06/1.

Archiwum Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła w Krościenku, Rekolekcje przed święce-niami kapłańskimi 17-24 VI 1950 r. (rps, bez sygn.).

Archiwum Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła w Krościenku, Rekolekcje F. Blachnickiego, XI 1947 r. (rps, bez sygn.).

Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie, Śląskie Seminarium Duchowne, Dokumenty korespondencyjne 1927–1958, bez sygn.

Archiwum Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, Księga alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego (rps).

Bańka J., Ks. Infułat dr Michał Lewek (1878–1967), „Nasza Przeszłość, 44(1975), s. 245-268.

Berthier R., Sigaut M.-H., Szaleniec Ewangelii. Święty Ludwik-Maria Grignion de Montfort. Kraków 2008.

Biela B., Bibliografia publikacji ks. Franciszka Blachnickiego, ŚSHT 25/26(1992–1993), s. 205-221.

Biela B., Kościół-Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. F. Blachnickiego (1921–1987), Katowice 1993.

Blachnicki F., Spojrzenia w świetle łaski, Kraków 2010.

Blachnicki F., Trzy nawrócenia, Kraków 2011.

Bolczyk H., Życie i charyzmat ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu „Światło-Życie”, „Roczniki Teologiczne” 45(1998), z. 8, s. 7-30.

Człowiek wiary konsekwentnej. Ks. Franciszek Blachnicki 24 III 1921 – 27 II 1987, opr. G. Wilczyńska, Lublin 1997.

Derewenda R., Dzieło wiary. Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950–1985, Kraków 2010.

Grajewski A., Twórca Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki, „Biuletyn IPN. Pismo o Najnowszej Historii Polski” 9/142(2017), s. 150-160.

Jagielnicka S., Kat nie wykonał wyroku. O ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło-Życie, kandydacie na ołtarze, „List” 11(1995), s. 20-21.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 47-51.

Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, oprac. J.A. Książek, W.K. Kaczmarek, J.R. Bar, Niepokalanów 2009.

Leksykon Panteonu Górnośląskiego, red. A. Kłos-Skrzypczak, H. Olszar, Katowice 2020.

Niepokalana Wszechpośredniczką Łask. Niepokalana i święty ojciec Kolbe. Modlitewnik, Kraków 2014.

Odważny wiarą. Ks. Franciszek Blachnicki w naszej pamięci, red. G. Wilczyńska, Lublin 1992.

Olszar H., Rektorzy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w: J. Kupny, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, Katowice 2004, s. 87-138.

Olszar H., „Ucierpieć dla sprawy Bożej”. Ksiądz Ewald Kasperczyk (1914–1980), w: Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, Katowice–Piekary Śląskie 2002, s. 167-177.

Orlik Z.J., Poręba. Z życia podpszczyńskiej wsi, Pszczyna 2012.

Ośko J., Blachnicki. Ten człowiek się nie bał, Ząbki 2006.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1980.

Szymbor W., Przewodnik dla alumnów seminariów duchownych, Kraków 1947.

Świerczek J., Wychowawcy seminaryjni, w: J. Kupny, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, Katowice 2004, s. 505-516.

Tytko M.M., Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiel-lońskim 1945–1950 oraz początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 91(2009), s. 343-354.

Wilczyńska G., Wolny dla…, Kraków 2018.

Wilczyńska G., Wychowawca wolnych ludzi, Kraków 2018.

Wojtas A., Apostoł Żywego Kościoła, Kraków 2003.

Wodarczyk A., Prorok żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987) – życie i działalność, Katowice 2008.

Wodarczyk A., Ruch Światło-Życie. Osoba założyciela, historia ruchu i rozwój w archidiecezji katowickiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 27/28(1994–1995), s. 343–357.

Żołnierczyk B., Formacja czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1945–1950, Katowice 2019 (mps).
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


OlszarH., & ŻołnierczykB. (2021). DOSKONALENIE SIEBIE CZY DOSKONALENIE WIARY? SEMINARYJNE PRZEMYŚLENIA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W DRODZE DO KAPŁAŃSTWA. Studia Pastoralne, (17), 13-34. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12585

Henryk Olszar 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1585-4637
Bartosz Żołnierczyk 
Uniwersytet Jagielloński (student)  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).