WSPÓŁCZESNA DUCHOWOŚĆ KATOLICKA W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO. KONTEKSTY, KOMPONENTY, AKTUALNOŚĆ

Przemysław Sawa
https://orcid.org/0000-0001-5634-3078


Abstrakt

Ksiądz Franciszek Blachnicki w praktyczny sposób przełożył nauczanie Soboru Watykańskiego II. Zbudowany na bazie osobistego nawrócenia sposób formacji ochrzczonych na wzór katechumenatu przybrał konkretny kształt w Ruchu Światło-Życie, który także dzisiaj stanowi drogę duchowego wzrostu dla wielu grup wiernych. Dzieło ks. Blachnickiego może być inspiracją dla Kościoła powszechnego, szczególnie w zakresie znaczenia osobistego nawrócenia, osadzenia życia wewnętrznego na czynnym uczestnictwie w liturgii, modlitwie osobistej opartej na Biblii, zaangażowania w małą wspólnotę wzrostu, służby w różnych obszarach życia Kościoła, zwłaszcza w ewangelizacji. Wobec tego warto odkrywać głębię dziedzictwa duchowego i pastoralnego ks. Franciszka Blachnickiego. Jego wskazówki mogą być bowiem bardzo pomocne w zmierzeniu się ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed Kościołem.


Akt konstytutywny, https://www.oaza.pl/akt-konstytutywny/ [dostęp: 1.03.2021].

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Kraków 2007.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Katowice 2006.

Blachnicki F., Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981–1984, Carlsberg 1986.

Blachnicki F., Chrystus Sługa światłem Kościoła, Kraków 2007.

Blachnicki F., Ewangelizacja według planu ad Christum Redemptorem, Kraków 2015.

Blachnicki F., Jaka odnowa liturgii?, Kraków 2015.

Blachnicki F., Liturgia dialogiem, Kraków 2015.

Blachnicki F., Liturgia a wspólnota, Kraków 2015.

Blachnicki F., Modlitwa tętniąca życiem. Refleksje nad różańcem, Kraków 2003.

Blachnicki F., O ewangelizacji, Katowice 2007.

Blachnicki F., Przekonująca moc miłości, Kraków 2007.

Blachnicki F., Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy. Konferencje ewangelizacyjne, Kraków 2008.

Bolczyk H., Wolny człowiek – wolny naród. Ostatnie dzieło życia ks. Franciszka Blachnickiego: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, Kraków 2012.

Derewenda R., Działalność społeczna ks. Franciszka Blachnickiego, „Roczniki Humanistyczne” 63 (2015) z. 2, s. 219-235.

Drogowskazy Nowego Człowieka, https://www.oaza.pl/drogowskazy-nowego-czlowieka/ [dostęp: 16.06.2021].

Franciszek. Adhortacja apostolska Christus vivit, Kraków 2019.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Poznań 2014.

Franciszek, Rozważanie podczas ekumenicznego czuwania modlitewnego z charyzmatykami (3.06.2017), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/charyzmatycy_03062017.html [dostęp: 4.03.2021].

Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu Światło-Życie. Lublin, 5-6 października 1987 r., Kraków 1988.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Wrocław 1999.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum, Kraków 2004.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Poznań 2000.

Napierała S., Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Poznań 1985.

Narecki Z, Formacja duchowa chrześcijan świeckich w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, w: „Roczniki Teologiczne” 45(1998) z. 8, s. 31-51.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Wrocław 2001.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, Wrocław 2008.

Rolheiser R., W poszukiwaniu duchowości XXI wieku, tłum. K. Tybinka, Kraków 2006.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumacze-nie, Poznań 2008.

Terlikowski T., Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę, Kraków 2021.

Wodarczyk A., Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987) – życie i działalność, Katowice 2008.

Wojtas A., Apostoł żywego Kościoła, Kraków 2003.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988.
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


SawaP. (2021). WSPÓŁCZESNA DUCHOWOŚĆ KATOLICKA W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO. KONTEKSTY, KOMPONENTY, AKTUALNOŚĆ. Studia Pastoralne, (17), 35-56. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12586

Przemysław Sawa 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5634-3078Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).