KONCEPCJA CURA PASTORALIS W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Bogdan Biela
https://orcid.org/0000-0001-9105-7536


Abstrakt

Jedną z najważniejszych praktycznych sugestii wynikających z przeprowadzonej przez Blachnickiego eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej była propozycja przejścia od duszpasterstwa do ewangelizacji. Określił ją mianem „zwrotu kopernikańskiego”. Proces urzeczywistniania się Kościoła rozpoczyna się od ewangelizacji, która inicjuje procesy wyzwoleńcze w ludziach i danym środowisku. Kolejnym etapem jest wdrażanie – poprzez formację katechumenalną – do życia w eklezjalnej wspólnocie. Dlatego też głównym wnioskiem wypływającym z faktu, że Kościół urzeczywistnia się w konkretnych lokalnych wspólnotach jest dla Blachnickiego postulat, by całe duszpasterstwo było tak przebudowane, aby służyło formowaniu podstawowych wspólnot życia chrześcijańskiego w ramach parafii. Koniecznie więc trzeba wprowadzać do realizacji model parafii wspólnotowej. Aby rozwiązać powstający w tym kontekście dylemat: jak wprowadzić model posoborowej parafii w życie, skoro nie można budować żywej wspólnoty Kościoła bez istnienia dojrzałych wspólnot eklezjalnych, Założyciel Ruchu Światło-Życie wskazał na rolę oraz szansę, jaką we współczesnym życiu Kościoła stwarzają ruchy bazujące na całościowej, katechumenalnej formacji.


Słowa kluczowe

Franciszek Blachnicki; ewangelizacja; katechumenat; odnowa parafii

Benedykt XVI, List do kapłanów na Rok Kapłański, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/ x715/list-benedykta-xvi-do-kaplanow-na-rok-kaplanski/.

Biela B., Kościół-Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987), Katowice 1993.

Biela B., „Cura pastoralis” w świetle eklezjologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Pastoralne” 1(2005), s. 45-67.

Biela B., Znaki i wymagania czasu dla Ruchu Światło-Życie, „Oaza” 77(2006), s. 3-4.

Biela B., Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej, Katowice 2014.

Blachnicki F., Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych. Studium pedagogiczno-pastoralne, (mps, ARŚ-Ż), Lublin 1963.

Blachnicki F., Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1970, s. 102-106.

Blachnicki F, Teologia pastoralna ogólna, cz. 2: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971.

Blachnicki F., Nowy obraz Kościoła – nowe duszpasterstwo, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 5, red. B. Bejze, Warszawa 1971, s. 411-441.

Blachnicki F., Katechumenat na dzisiejszą godzinę, „Tygodnik Powszechny” 24(1973), s. 1-2.

Blachnicki F., Kościół: ideał i rzeczywistość, „Tygodnik Powszechny” 18(1973), s. 1-2.

Blachnicki F., Chrystus i Duch Święty u początku Kościoła. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, „Znak” 28(1976) nr 2, s. 167-172.

Blachnicki F., Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii, „Collectanea Theologica” 46(1976) f. 4, s. 87-93.

Blachnicki F., Etapy realizacji wspólnotowego modelu parafii. Wizja Ruchu Światło-Życie, „Koinonia” 2(1979), s. 12-20.

Blachnicki F., Koinonia – communio – wspólnota, „Koinonia” 2(1979), s. 8-11.

Blachnicki F., Ruch Światło-Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, w: tenże, Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985, s. 27-39.

Blachnicki F., Charyzmat „Światło-Życie” w służbie odnowy Kościoła lokalnego, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko nad Dunajcem 1987, s. 66-77.

Blachnicki F., Istotne cechy ruchu eklezjalnego, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko nad Dunajcem 1987, s. 3-26.

Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie, Krościenko nad Dunajcem 1987.

Blachnicki F., Ewangelizacja w procesie budowania „nowej parafii”, tenże, Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko nad Dunajcem 1987, s. 78-90.

Blachnicki F., Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, Krościenko nad Dunajcem 1987, s. 48-65.

Blachnicki F., Godziny Taboru, Carlsberg–Lublin 1989.

Blachnicki F., Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Lublin 1991.

Blachnicki F., Kościół jako wspólnota, Lublin 1994.

Blachnicki F., Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła. Podręcznik, Lublin 1997.

Blachnicki F., Prowadzić do Kościoła, „Oaza” 25(1997), s. 2-3.

Blachnicki F., Podręcznik rekolekcji ewangelizacyjnych, Lublin 1999.

Blachnicki F., Formacja dojrzałych chrześcijan jako diakonia Ruchu, w: Katechumenat. Wspólnoty formacyjne we wspólnocie lokalnej, Biblioteczka animatora, z. 2, Krościenko nad Dunajcem 2002, s. 82-90.

Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, Krościenko nad Dunajcem 2002.

Blachnicki F., Myśli, wyznania, testament, opr. A. Oleszczuk, A. Wojnowski, Lublin 2002.

Blachnicki F., Zadania katechumenatu, „Oaza” 54(2002), s. 8-9.

Blachnicki F., Życie swoje oddałem za Kościół, Kraków 2005.

Buchta R., (red.), Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, Katowice 2009.

Czupryński W., Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrześcijańskiej formacji w myśli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego, Olsztyn 2011.

Duszpasterstwo w Kościele katowickim, w: Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016, s. 13-21.

Nowa ewangelizacja w Kościele katowickim, w: Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016, s. 93-98.

Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i celebracji, Krościenko nad Dunajcem 2000.

Firlit E., Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne, Warszawa 1998.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2013.

Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu Światło-Życie (Lublin 5-6 października 1987 r.), Lublin 1988.

Jana Pawła II, Encyklika Redemptor hominis, 1979.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 1989.

Kongregacja ds. Kultu Bożego, Ordo initiationis christianae adultorum, Watykan 1972.

Marczewski M., Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000.

Muszala A., Dekalog wolnego człowieka. Ks. Franciszek Blachnicki, Kraków 2020.

Nosowski Z., Przedmowa do książki F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, Krościenko nad Dunajcem 2002.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Katowice 1988.

Parafia i jej struktury. Konferencja ks. F. Blachnickiego wygłoszona w Carlsbergu 13.06.1983 (płyta CD, AGRŚ-Ż).

Piwowarski W., Zdaniewicz W., ( red.), Religijność polska w świetle badań socjologicznych, Warszawa 1990.

Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 9-28;

Program dla Kościoła w Polsce. Jan Paweł II do polskich biskupów. Wizyta Ad limina 1998, Kraków 1998;

Projekt Statutu Ruchu Światło-Życie 16, w: Diakonia jedności Ruchu Światło-Życie (mps, AGRŚ-Ż).

Ruch Światło-Życie jako ruch soborowej odnowy Kościoła w Polsce. Wypowiedź ks. F. Blachnickiego w czasie Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie Krościenko 4.03.1977 (mps, AGRŚ-Ż).

Ruch Światło-Życie jako ruch katechumenalny. Konferencja wygłoszona w Krościenku 9.01.1981 (płyta CD, AGRŚ-Ż).

Sędek M., Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce, Krościenko nad Dunajcem 2002.

Szafrański A.L., Koinonia w życiu Kościoła według ks. Franciszka Blachnickiego, w: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu Światło-Życie (Lublin 5-6 października 1987 r.), Lublin 1988, s. 52-66.

Wilczyńska G., Pamięci Ojca, „Oaza” 35(1998), s. 6

Wilczyńska G., (red.), Odważny wiarą. Ks. Franciszek Blachnicki w naszej pamięci, Lublin 1992.

Wilczyńska G., (red.), Człowiek wiary konsekwentnej, Lublin 1997.

Zdaniewicz W., Zembrzuski T., Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej, Katowice 1999.
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


BielaB. (2021). KONCEPCJA CURA PASTORALIS W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO. Studia Pastoralne, (17), 57-86. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12587

Bogdan Biela 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9105-7536Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).