ZADANIA KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE WSKAZANE PRZEZ KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W KATECHUMENACIE NA DZISIEJSZĄ GODZINĘ. SPOJRZENIE W PERSPEKTYWIE MINIONEGO PÓŁWIECZA

Roman Buchta
https://orcid.org/0000-0001-9984-3910


Abstrakt

Autor artykułu odwołuje się do tekstów ks. F. Blachnickiego, które ukazały się w „Tygodniku Powszechnym” w 1973 roku. Stało się to inspiracją do szerokiej dyskusji na temat aktualnego stanu polskiego katolicyzmu. Odnosząc się do wyników badań socjologicznych o polskiej religijności przeprowadzonych przez ks. W. Piwowarskiego, Blachnicki wskazał słabości tradycyjnej posługi duszpasterskiej oraz proponowanych wówczas form katechezy. Zasugerował jednocześnie cztery główne kierunki odnowy inspirowane nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Zdaniem ks. F. Blachnickiego są nimi: odnowa katechezy, odnowa i formacja rodziny, rozwijanie katechezy dorosłych, odnowa życia liturgicznego. Zamiarem autora artykułu jest próba spojrzenia w perspektywie ostatniego półwiecza na zadania katechetyczno-duszpasterskie wskazane przez ks. F. Blachnickiego w artykule Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Pomimo niewątpliwego zaangażowania szeroko rozumianego środowiska katechetycznego w Polsce, wskazane wówczas postulaty nieustannie domagają się akomodacji do uwarunkowań przeżywanego czasu – „danej godziny zbawienia” (kairos).


Słowa kluczowe

Franciszek Blachnicki; odnowa katechezy; katechumenat rodzinny; katecheza dorosłych; odnowa liturgii

Biela B., Kościół-Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987), Katowice 1993.

Blachnicki F., Analiza, diagnoza i terapia, „Tygodnik Powszechny” 10(1973), s. 1-2.

Blachnicki F., Charyzmat „Światło-Życie” w służbie odnowy Kościoła lokalnego, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”. Teksty podstawowe, [bmw] 1987.

Blachnicki F., Godziny Taboru, Carlsberg–Lublin 1989.

Blachnicki F., Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1970.

Blachnicki F., Katecheza a liturgia, „Collectanea Theologica” 39(1969), z. 3, s. 120-124.

Blachnicki F., Katecheza o Mszy świętej w świetle soborowej odnowy liturgii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 19(1966), nr 4-5, s. 243-254.

Blachnicki F., Katechumenat na dzisiejszą godzinę, „Tygodnik Powszechny” 24(1973), s. 1-2.

Blachnicki F., Kościół: ideał i rzeczywistość, „Tygodnik Powszechny” 18(1973), s. 1-2.

Blachnicki F., Oaza nowego życia I stopnia. Podręcznik, Krościenko 2001.

Blachnicki F., Pisma katechetyczne, t. 2: Katechetyka fundamentalna, red. M. Marczewski, r. Murawski, K. Misiaszek, Warszawa 2006.

Blachnicki F., Pisma katechetyczne, t. 1: Kerygmatyczna odnowa katechezy (Zorientowanie w problematyce), red. M. Marczewski, r. Murawski, K. Misiaszek, Warszawa, 2005.

Blachnicki F., Stan odnowy liturgii w Polsce w przededniu nowych zadań, „Collectanea Theologica” 40(1970), z. 2, s. 93-95.

Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę, Kraków 2004.

Blachnicki F., Teologia pastoralna ogólna, cz. 2: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1971.

Blachnicki F., Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii, „Collectanea Theologica” 37(1967), z. 1, s. 24-39.

Buchta R., Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, Katowice 2017.

Buchta R., Mystagogic dimension of christian formation in the family community, „Roczniki Teologiczne” 67,11(2020), s. 45-64.

Buchta R., „Obudzić olbrzyma” – katecheza dorosłych szansą nowej ewangelizacji w parafii, w: Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolicka theologická fakulta, Prešov 2014, s. 155-175.

Buchta R., Wprowadzenie, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt katechetyczny, red. r. Buchta, K. Misiaszek, Katowice 2019, s. 5-6.

Buchta R., Wstęp, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, „Duch, który umacnia miłość…”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2017–2019. Zeszyt katechetyczny, Katowice 2017, s. 5-6.

Buchta R., Zadania dla współczesnego duszpasterstwa wynikające z „Katechumenatu na dzisiejsza godzinę”, w: Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. r. Buchta, Katowice 2009 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 54), s. 217-234.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (16.10.1979), wyd. pol., Kielce 1996.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981), wyd. pol., Wrocław 1996.

Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992), wyd. pol., Poznań 1994.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Częstochowa 2019.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (20.06.2001), Kraków 2002.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, wyd. pol., Poznań 1998.

Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. r. Buchta, Katowice 2009 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 54).

Misiaszek K., Wspólnota chrześcijańska (parafia) jako podmiot katechezy, w: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, praca zbior. pod red. K. Kantowskiego, Warszawa, 2004, s. 17-27.

Murawski R., Historia katechezy, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003.

Murawski R., Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego – 313 r.), Płock 1999.

Murawski R., Wstęp, w: F. Blachnicki, Pisma katechetyczne, t. 1: Kerygmatyczna odnowa katechezy, red. M. Marczewski, r. Murawski, K. Misiaszek, Warszawa 2005.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium katechetyczne, wyd. pol., Kielce 2020.

Piwowarski W., Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, Warszawa 1971 (seria: Biblio-teka „Więzi”).

Potocki A., Katecheza między „niebem” a „ziemią” – między parafią a szkołą, „Katecheta” 45,2(2001), s. 13-22.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (tekst pol., nowe tłum.), Poznań 2002, 314-324.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (tekst pol., nowe tłum.), Poznań 2002.

Szkoła katechetów parafialnych, http://skp.centrum.katowice.pl.

Wodarczyk A., Prorok żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987) – życie i działalność, Katowice, 2008.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016.
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


BuchtaR. (2021). ZADANIA KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE WSKAZANE PRZEZ KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W KATECHUMENACIE NA DZISIEJSZĄ GODZINĘ. SPOJRZENIE W PERSPEKTYWIE MINIONEGO PÓŁWIECZA. Studia Pastoralne, (17), 104-121. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12589

Roman Buchta 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9984-3910Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).