ZNACZENIE POZNANIA PRAWDY W DUCHU ŚWIĘTYM W PROCESIE WYZWOLENIA W UJĘCIU KS. F. BLACHNICKIEGOAbstrakt

Mówiąc o roli poznania prawdy w procesie wyzwolenia, ks. Blachnicki miał na myśli doświadczenie Bożego działania, które przynosi wyzwolenie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Według niego wolność w najgłębszej swojej istocie jest zależnością – jednak zależnością dobrowolnie akceptowaną. Bo wola ludzka jest wolna tylko o tyle, o ile świadomie wybiera to, co rozum ukazuje jako prawdę i wartość. Doskonałość człowieka i jego wyzwolenie polegają na wewnętrznej harmonii pomiędzy wolą a poznaną prawdą, zatem nikt nie może pozbawić człowieka wolności. Może to zrobić jedynie on sam, gdy zamknie się na miłość i prawdę. Człowiek, który dobrowolnie poddaje swoje życie poznanej prawdzie, pozostaje wolny nawet w obliczu największego zagrożenia. Doświadczenie wolności budzi w człowieku pragnienie służby i życia dla innych, przede wszystkim w sprawach dotyczących ich zbawienia. Do takiej egzystencji, która jest proegzystencją, uzdalnia człowieka Duch Święty. Natura skażona grzechem koncentruje człowieka na własnym „ja”. Duch Święty natomiast wlewa w serce dynamikę miłości, która polega na posiadaniu siebie w dawaniu siebie. Im ktoś bardziej poddaje się Duchowi Świętemu, tym pełniej realizuje swoje powołanie do wolności dziecka Bożego.


Słowa kluczowe

prawda; wolność; proegzystencja; ks. Franciszek Blachnicki

Augustyn, Wyznania 1,1, Warszawa 1987.

Blachnicki F., Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne (Odczyt wygłoszony na XI Tygodniu Eklezjologicznym Koła Naukowego Teologów KUL w Lublinie 22 X 1975 r.), „Znak” 28(1976) 2, s. 159-172.

Blachnicki F., Człowiek wyzwolony na Wschodzie i Zachodzie (Przemówienie wygłoszone na Zamku Hambach w ramach manifestacji końcowej II Marszu Wyzwolenia Narodów 26.08.1984 r.), w: Tenże, Prawda – krzyż – wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985 [dalej: PKW], s. 293-303.

Blachnicki F., Deklaracja V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne problem narodu, w: PKW, s. 75-81.

Blachnicki F., Kim jest człowiek (Konferencja wygłoszona w Krościenku 8.08.1973 r.), w: Tenże, Kim jest człowiek, Krościenko nad Dunajcem 1999 (seria: Szkoła modlitwy) [KJC], s. 11-22.

Blachnicki F., Ku polskiej teologii wyzwolenia (Referat wygłoszony na Katholikentag w Düsseldorfie w 1982 r.), w: PKW, s. 229-242.

Blachnicki F., Orędzie milczącego Kościoła (Wypowiedź w ramach Europejskiego i Ekumenicznego Kongresu Odnowy Charyzmatycznej w Strasburgu 30.05.1982 r.), w: PKW, s. 185-187.

Blachnicki F., Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia (Referat wygłoszony na sesji specjalnej IV KKO Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej 5.03.1979 r.), w: PKW, s. 19-36.

Blachnicki F., Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Lublin 1994.

Blachnicki F., Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka (Referat przesłany na VIII KKO na Jasnej Górze), w: F. Blachnicki, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981–1984, Carlsberg 1985 [ChiW], s. 103-124.

Blachnicki F., Spojrzenia w świetle łaski. Kartki wyrwane z pamiętnika dla dusz na drodze oczyszczenia, Lublin 1996.

Blachnicki F., Świadectwo niepokornego (Wypowiedź z 25.10.1979 r., wygłoszona podczas Tygodnia Eklezjologicznego KUL), w: PKW, s. 7-16.

Blachnicki F., Światło-Życie – znak wyzwolenia (I katecheza), Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Materiały dla zespołu prowadzącego, Lublin 1983 [ORDW], s. 14-23.

Blachnicki F., Gwałtownik królestwa Bożego – ks. Franciszek Blachnicki, 24 III 1921 – 27 II 1987, oprac. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Lublin 1994 [GKB], s. 19-24.

Blachnicki F., Wiara a napełnienie Duchem Świętym, w: Tenże, Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”. Zbiór materiałów potrzebnych do przeprowadzenia ewangelizacji, [bmw] 1988 [EACR], s. 59-74.

Blachnicki F., Wyzwolenie przez prawdę (Konferencja wygłoszona podczas rekolekcji ewangelizacyjnych w Gdyni w grudniu 1980 r.) MK ARL, s. 19-22 , mps.

Corbon J., Vanhoye A., Poznać, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1985 [dalej: STB], s. 749-753.

Dziwisz S., Zaufanie Bogu było jego siłą, w: Człowiek wiary konsekwentnej – ks. Franciszek Blachnicki, 24 III 1921 – 27 II 1987, oprac. G. Wilczyńska, Lublin 1997 [CWK], s. 116n.

Giblet J., Grelot P., Przymierze, STB, s. 830-833.

Guillet J., Łaska, STB, s. 437-441.

Potterie I. de la, Prawda, STB, s. 763-768.

WYKAZ SKRÓTÓW

ChiW – F. Blachnicki, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981–1984, Carlsberg 1985

CWK – Człowiek wiary konsekwentnej – ks. Franciszek Blachnicki, 24 III 1921 – 27 II 1987, oprac. G. Wilczyńska, Lublin 1997

EACR– F. Blachnicki, Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem. Zbiór materiałów potrzebnych do przeprowadzenia ewangelizacji, [bmw] 1988

GKB – Gwałtownik królestwa Bożego. Ks. Franciszek Blachnicki, 24 III 1921 – 27 II 1987, oprac. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Lublin 1994

KJC – F. Blachnicki, Kim jest człowiek, Krościenko nad Dunajcem 1999 (seria: Szkoła modlitwy)

KK – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964)

KKO – Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

ONŻ – Oaza Nowego Życia. Podręcznik

ORDW – F. Blachnicki, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Materiały dla ze-społu prowadzącego, Lublin 1983

PKW – F. Blachnicki, Prawda – krzyż – wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985

RH – Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis (1979)

STB – Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań–Warszawa 1985
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


MikulskiJ. (2021). ZNACZENIE POZNANIA PRAWDY W DUCHU ŚWIĘTYM W PROCESIE WYZWOLENIA W UJĘCIU KS. F. BLACHNICKIEGO. Studia Pastoralne, (17), 122-138. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12591

Jan Mikulski 
Niedomice  Polska

Dr teologii, obecnie proboszcz parafii MB Nieustającej Pomocy w Niedomicach. Krajowy Moderator Domowego Kościoła w latach 2001–2006. Przez dwie kadencje pełnił posługę Moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi (UKChS). Autor m.in.: Polska teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Tarnów 2000.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).