CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA WYZWOLENIA NARODÓW – OSTATNIE DZIEŁO ŻYCIA KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGOAbstrakt

Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Człowieka – to ostatnie dzieło życia ks. F. Blachnickiego. Powstała na obczyźnie, na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w roku 1982. Twórca Ruchu Światło-Życie znalazł się na tym terenie przymuszony stanem wojennym w PRL. Pytając o sens tego dramatycznego wydarzenia, odpowiedzi szukał w wierze. Swoimi wystąpieniami oraz podejmowanymi działaniami dał się poznać jako wybitny znawca toczących się procesów społeczno-politycznych, w tym oceny ideologii komunistycznej, która niszczyła wolność człowieka metodą kłamstwa i przemocy. Głosił naukę opartą na Ewangelii, że wyzwolenie jest procesem darowanym przez Jezusa Chrystusa, który gładząc grzechy świata, przywraca człowiekowi wewnętrzną wolność, na której może budować wolność społeczną, aż po wyzwolenie narodów. Wyrażał tę mądrość w trzech pojęciach: Prawda – Krzyż – Wyzwolenie.


Słowa kluczowe

Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów; teologia wyzwolenia; Franciszek Blachnicki

Archiwum procesowe: ArC 1/I/15.

Archiwum procesowe: ArC 1/III/31.

Blachnicki F., Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985.

Blachnicki F., Świadectwo niepokornego, w: Tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985, s. 7-16.

Blachnicki F., Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna „Prawda † Wyzwolenie”, w: Tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985, s.119 – 140.

Blachnicki F., Kościół a wolność narodu, w: Tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985, s. 143 – 164.

Blachnicki F., Suwerenność wewnętrzna. Deklaracja Carlsberska. 29.08.’82, w: Tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985, s.199-208.

Blachnicki F., Persönlich. Was Menschen für ihr Leben wichtig ist, 1 Aufl., Giessen 1985.

Blachnicki F., Wezwanie do modlitwy i wyzwolenia, w: Tenże, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981–1984, Carlsberg 1985, s. 11-15.

Blachnicki F., Istotne cechy ruchu eklezjalnego, w: F. Blachnicki, Charyzmat „Światło-Życie”, Światło-Życie 1987, s. 3-26.

Blachnicki F., Godziny Taboru, Carlsberg–Lublin 1989.

Blachnicki F., Ewangelia wyzwolenia, Krościenko 2001.

Blachnicki F., Postsovieticum, Kraków 2004.

Bolczyk H., Wolny człowiek – wolny naród. Ostatnie dzieło życia ks. F. Blachnickiego: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, Kraków 2012.

Bolczyk H. , Bliżej Świętego, Katowice 2019.

Brodzki K., Wojna J., Oazy. Ruch Światło-Życie, Warszawa 1988.

Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu Światło-Życie (Lublin, 5-6 października 1987 r.), Lublin 1988.

Grajewski A., Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki, „Więź” 5(2001), s. 112-128.

https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-sznajder-w-sprawie-smierci-ks-blachnickiego-trzeba-zweryfikowac-istotne-wczesniej [dostęp: 16.08.2021]

Katecheza o nowym człowieku, w: Podręcznik Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie, Światło-Życie 1995, s. 71-109.

Roszkowski W., Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2007.

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007.

Wodarczyk A., Świadek wiary, Katowice 2011.
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


BolczykH. (2021). CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA WYZWOLENIA NARODÓW – OSTATNIE DZIEŁO ŻYCIA KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO. Studia Pastoralne, (17), 139-159. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12592

Henryk Bolczyk 
Carslberg  Niemcy

Ur. w 1938 r. w Rudzie Śląskiej-Halembie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. Jako proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Katowicach (1980–1992) prowadził ewangelizację na kopalni Wujek i wspierał górników w dniach ich strajku w stanie wojennym (1981). Od roku 1985 do 2001 był moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Czas emerytury spędza w Ośrodku RŚŻ w Carlsbergu.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).