ROZWÓJ MYŚLI EKLEZJOLOGICZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO. REFLEKSJE PASTORALNEAbstrakt

 

Do kluczowych pojęć teologicznych opisujących eklezjologiczną refleksję ks. F. Blachnickiego należą terminy: koinonia, Ruch Żywego Kościoła oraz ruch eklezjalny. Pod względem treściowym – jak zauważa ks. Blachnicki – ściśle wiążą się one z pojęciem: Królestwo Boże, które jest jednym z głównych tematów Chrystusowego nauczania. Stąd też, zdaniem autora artykułu, można wyprowadzić następujące postulaty dla działań pastoralnych w ramach posoborowej odnowy Kościoła. W opisie niezbędnych działań pastoralnych – zwłaszcza podejmowanych we współpracy ze świeckimi – trzeba przejść od terminów teologicznych do języka obrazowego, stosując na przykład język ewangelicznych przypowieści. Odwołanie się do takiego języka pozwala przenieść działalność pastoralną z poziomu rozważań akademickich na płaszczyznę życia duchowego. W inicjatywach zmierzających – do odnowy Kościoła warto również stosować analogiczny sposób patrzenia na życie duchowe. Można również do tego celu wykorzystać ideę ekologii integralnej, o której często przypomina papież Franciszek. Aktualnym pozostaje postulat ks. Blachnickiego, dotyczący tzw. organicznego, a nie organizacyjnego stylu podejmowanych w Kościele działań pastoralnych.

 


Słowa kluczowe

Królestwo Boże; koinonia; Ruch Żywego Kościoła; ruch eklezjalny

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


SędekM. (2021). ROZWÓJ MYŚLI EKLEZJOLOGICZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO. REFLEKSJE PASTORALNE. Studia Pastoralne, (17), 227-237. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12597

Marek Sędek 
Krościenko  Polska

Ur. 8 stycznia 1963 r. w Warszawie, kapłan diecezji warszawsko-praskiej (święcenia: 28 V 1988 r.), dr teologii (specjalizacja: teologia pastoralna). W życiu kapłańskim pełnił różne funkcje, m.in. wikariusza diecezjalnego, duszpasterza młodzieży i duszpasterza akademickiego, wykładowcy teologii pastoralnej w seminarium duchownym, dwukrotnie moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, a od roku 2015 – moderatora generalnego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).