PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY METODY SYSTEMU STOPNI SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZYCH W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z MINISTRANTAMI W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGOAbstrakt

Zwrócenie się ks. Franciszka Blachnickiego w stronę badań z zakresu współczesnej sobie psychologii zaowocowało z jednej strony zdobyciem solidnej naukowej podstawy dla tworzonego przez siebie systemu pracy formacyjnej z ministrantami, z drugiej zaś dało potwierdzenie słuszności kierunku poszukiwań skutecznej formy pracy wychowawczej, którą miała stać się metoda systemu stopni. Poprzez przeanalizowanie rozwoju podstawowych przejawów życia psychicznego dziecka w okresie preadolescencji, sięgnięcie do opracowań z zakresu psychologii wychowania oraz psychologii religii Blachnicki uzyskał przesłanki do sformułowania podstawowych zasad funkcjonowania duszpasterstwa służby ministrantów w Polsce.


Słowa kluczowe

Franciszek Blachnicki; duszpasterstwo ministrantów; psychologia rozwojowa

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


PrzybyłaT. (2021). PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY METODY SYSTEMU STOPNI SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZYCH W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z MINISTRANTAMI W UJĘCIU KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO. Studia Pastoralne, (17), 238-254. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12598

Tomasz Przybyła 
Opole  Polska

Ur. w 1976 r. Kapłan diecezji gliwickiej, doktor teologii z zakresu katechetyki, ojciec duchowny seminarium duchownego w Opolu, posługujący duszpastersko w parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).