PRZYCZYNEK DO REFLEKSJI NAD EKLEZJALNYM CHARAKTEREM WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJAbstrakt

Niniejsza refleksja stanowi krótki przyczynek do ukazania eklezjalnego charakteru wiary chrześcijańskiej. Chodzi o to, by nigdy nie stracić z oczu wewnętrznego związku pomiędzy doświadczeniem wyznawanej, celebrowanej i praktykowanej wiary chrześcijańskiej a pośrednictwem Kościoła. W punkcie wyjścia każdej autentycznej refleksji nad wiarą chrześcijańską należy bowiem dostrzegać jej trzy konstytutywne i nieodłączne od siebie aspekty: kerygmatyczny, sakramentalny i egzystencjalny. Oznacza to, że w chrześcijańskiej perspektywie uznanie zbawienia w Jezusie Chrystusie i jego urzeczywistnienie nie mogą być osiągnięte bez Kościoła, w którym realnie i skutecznie spotykają się przepowiadanie Słowa Bożego, celebracja sakramentów oraz doświadczenie życia wspólnotowego i braterskiego.


Słowa kluczowe

Kościół; wiara chrześcijańska; eklezjalna interpretacja Pisma Świętego; Louis-Marie Chauvet; praktyka wiary; sakramenty

Chauvet L.-M., « La structuration de la foi dans les célébrations sacramentelles », La Maison-Dieu 174 (1988), p. 75-95.

Chauvet L.-M., Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, collection « Cogitatio fidei » 144, Paris, Cerf, 1987.

Doré J. (éd.), Introduction à l’étude de la théologie, t. II, Paris, Desclée, 1992.

Les évêques de France, Proposer la foi dans la Société actuelle, III : Lettre aux catholiques de France. Rapport rédigé par Mgr Claude Dagens, Paris, Cerf, 1996.

Perrot Ch., Jésus et l’histoire, collection « Jésus et Jésus-Christ » 11, édition nouvelle revue et mise à jour, Paris, Desclée/Groupe Mame, 1993.

Witko K., Dire la foi chrétienne à l’homme d’aujourd’hui. L’essai de Jean Daniélou (1905–1974) et son enjeu théologique pour notre temps, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2005.

Opublikowane : 2021-11-06


WitkoK. (2021). PRZYCZYNEK DO REFLEKSJI NAD EKLEZJALNYM CHARAKTEREM WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Studia Pastoralne, (17), 255-260. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12599

Krzysztof Witko 
Fontenay-aux-Roses  FrancjaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).