OBRAZ MARYI W „KAZANIACH O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE” ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUXAbstrakt

Na poszczególne strony artykułu składają się treści dotyczące postaci św. Bernarda z Clairvaux i jego kazań opiewających postać Najświętszej Maryi Panny. Zamiarem było przeanalizowanie zbioru kazań św. Bernarda z Clairvaux o Najświętszej Maryi Pannie i ukazanie obrazu Matki Zbawiciela, jaki z tych kazań się wyłania. Ukazanie obrazu Maryi na podstawie kazań Bernarda ma bowiem kolosalne znaczenie dla lepszego zrozumienia epoki średniowiecza oraz rozwoju pobożności maryjnej w Kościele Katolickim.


Słowa kluczowe

Bernard z Clairvaux; obraz Maryi w kazaniach; średniowiecze

Bernard z Clairvaux, Pochwała nowego rycerstwa, oprac. M. Małecki, przeł. I. Kowal-ska-Nawrocka, Zabrze–Tarnowskie Góry 2012.

Bernard z Clairvaux, Kazania o Najświętszej Maryi Pannie, przeł. I. Bobicz, Wydawnictwo AA, Kraków 2017.

Cantor N.F., The Civilization of the Middle Ages, Harper Perrenial, New York 1993.

Evans G.R., Bernard of Clairvaux: Selected Works, Paulist Press, Michigan 1987.

Kiełtyka S., Św. Bernard z Clairvaux, Kraków 1984.

Myśli św. Bernarda, wyb. M. Pachucki, Księgarnia św. Wojciecha, Kraków 1935.

Nicholson H., Rycerze templariusze, przeł. P. Chojnacki, Bellona, Warszawa 2005.

Sommerfeldt J.R., Spiritual Teaching of St. Bernard of Clairvaux, Collegeville 1991 (Cister-cian Studies Series 125).
Pobierz

Opublikowane : 2021-11-06


ŁukowiczA. (2021). OBRAZ MARYI W „KAZANIACH O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE” ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUX. Studia Pastoralne, (17), 279-292. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/sp/article/view/12601

Adrian Łukowicz 
Uniwersytet Śląski  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).