Maryja - wzór dla chrześcijan w teologii Marcina LutraAbstrakt

Gdy Marcin Luter pisał o Maryi, przede wszystkim nazywał ją Matką Zbawiciela. Była to najważniejsza rzecz, którą mógł o niej pomyśleć. Czy to wszystko co ma o niej do napisania? Wydaje się, że nie gdyż, Stawia Maryję, jako wzór postępowania. Ten wiodący aspekt, zostaje podkreślony w rozważaniach o Matce Pana. Jej rola faktycznie jest zredukowana do zostania Matką Zbawiciela. Jednak Marcin Luter zauważa godność, wielkość jej postępowania. Ukazuje ją jako przykład godny naśladowania przez ludzi.

            Nie znajdziemy wzmianki o przykładzie postępowania Maryi w Katechizmach Lutra. Skupimy się natomiast na kazaniach Marcina Lutra zebranych w postylli domowej z lat 1530 – 1534 oraz „Komentarzu do Magnificat”. Te dwa dzieła Reformatora są skarbnicą ukazującą postępowanie Maryi. Postepowanie to, ukazuje za pomocą przykładów.


Słowa kluczowe

mariologia; Luter; reformacja; komentarz; przykład

Źródła

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia, Poznań 2006.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012.

Luter M., Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt, tenże, „Gesammelte Werke“, red. K. Aland, Berlin 2002, s. 274–391 (Wykorzystano także tekst zamieszczony w internecie: http://www.maartenluther.info/Das_Magnificat_Verdeutscht_Und_Ausgelegt_1521.pdf)

Luter M., Kazania ks. dra Marcina Lutra, przeł. Marcin Walter, Kraków 2011.

Opracowania

Adamiak E., Mariologia, Poznań 2003.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, Lublin 1972.

Hause J., Kim w moim wyznaniu jest Matka Boża, „Więź” 5(1981), s. 117-119

Kowalik K., Wiara. Modlitwa. Życie. Maryja wzorem chrześcijanina, „Seminare”, t. 18(2002), s. 31-39.

Kowalik K., Wejrzał na nicość swojej służebnicy, Lublin 1995

Kowalik K., Wielkie rzeczy, które uczynił Bóg Ojciec Maryi według Komentarza do Magnificat Marcina Lutra, "Salvatoris Mater” 1(1999), s. 286-302.

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski (według słownika Hermana Mangegego i Henryka Kopii), Warszawa 1989.

Napiórkowski S. C., Matka mojego Pana, Opole 1988.

Napiórkowski S.C, Spór o Matkę, Lublin 2011.

Sauter G., Podstawowe pytania wiary, Bielsko – Biała 1997.

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-10


MorawiecA. (2022). Maryja - wzór dla chrześcijan w teologii Marcina Lutra. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 252-264. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/10422

Adrian Grzegorz Morawiec  adrian0506.1993@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).