"Zbiór najnowszych pieśni odpustowych" z oficyny Teofila Nowackiego w PiekarachAbstrakt

 

Przedmiotem zainteresowania jest zbiór pieśni pielgrzymkowych pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, wydrukowany w wydawnictwie Teofila  Nowackiego w Piekarach. Autor zajmuje się analizą jednego ze zbiorów pieśni pielgrzymkowych, jakie powstały na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, okolicznościami jego powstania oraz funkcji, które posiadały owe pieśni w duszpasterstwie parafialnym oraz w prywatnej pobożności.

 

 


Słowa kluczowe

pielgrzymki; pieśni odpustowe; sanktuaria

Źródła drukowane

[Andrzej Bolczyk], Pobożny Pielgrzym. Przewodnik dla pielgrzymujących na Górę Świętej Anny i do innych miejsc cudownych. Wydał O. Andrzej z zakonu OO. Franciszkanów, Nakładem Fr. Gielnika na Górze św. Anny (St. Annaberg OS), imprimatur Wikariat Generalny we Wrocławiu, 2 XI 1897, podpisał Ferdinand Speil.

[Zbiór pieśni religijnych], bez strony tytułowej, Śląska Biblioteka Cyfrowa, plik publikacji: i420718-0000-00-0001.pdf

[Zbiór różnych pieśni], Śpiewnik należący do Józefa Goja. Biblioteka Teologiczna WTL UŚ.

Cennik Pieśni odpustowych, książek do Nabożeństwa, oraz Broszurków (!) religijnych i do zabawy. Nakładem Księgarni Teofila Nowackiego w Niemieckich Piekarach, poczta. Szarlej Górny Szląsk, 1900

T. Cieplik. Zbiór Pieśni kościelnych i nabożnych oraz Pieśni dla członków Kongregacji Mariańskiej, Straży Honorowej, Przen. Oblicza Pana Jezusa, św. Antoniego itd. których melodje znajdują się w pięciu częściach „Zbioru pieśni religijnych" ułożonych na cztery głosy do grania na organach przez T. Cieplika, Nakładem T. Cieplik w Bytomiu G.-ŚI. (Beuthen O.S. [1922].

Dreyfache Unverwelckliche Rose, Daß ist: Kurtzer, doch gründlicher Bericht, und Unterricht von der uralten, und gnadenreichen Hochlöblichen Ertz-Bruderschafft deß HH. Rosen=Kranzes Jesu und Mariae, Begreiffend und sich zugleich Die Weis und Form H.H Rosen=Krantz Nebst unterschiedlichen andern Andachts=Übungen, Allen Marianischen Brüdern und Schwestern Hochgedachter Ertz=Bruderschaft zu nützlichen Gebrauch in Druck nochmals herausgegeben, und vermehret, Gedruckt zu Breslau 1741

Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.). Wybór i opr. Stanisława Nyrkowskiego. Wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, [Warszawa] 1973.

Karty wpisowe do Arcybractwa Różańca Św., Różaniec św. Józefa, Kalendarz Maryanski 1906, [dział reklamy].

Norbert Bonczyk, Góra Chełmska, wyd. krytyczne, opr. Wincenty Ogrodziński, Katowice 1938.

Stanisław Józef Siennicki, Drukarnia na Jasnej Górze w Częstochowie, i wyszłe z tej Officyna druki od roku 1628 do 1864 przez … zebrane i w Warszawie pod pracę i prasę drukarską Poddane [Warszawa] 1873.

Stanisław Serafin Jagodyński, Pieśni Katholickie nowo reformowane z polskich na łacińskie a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. Cantiones Catholicae nunc recens reformatae ex Polonicis Latinae ex Latinis Polonicae factae nonnulae noviter compositae, Kraków 1695 (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa).

Śpiewnik Kalwaryjski, opr. o. Augustyn Chadam, Kalwaria Zebrzydowska 1984

Zbiór Najnowszych Pieśni Odpustowych, Które Służą dla Pątników pątujących na Miejsca Święte, jako też: dla śpiewaków, prowadzących kompanie na odpusty. Za zezwoleniem Władzy Duchownej, [Niemieckie Piekary, Drukiem i Nakładem Teofila Nowackiego, [1900].

Zbiór pieśni religijnych ułożonych na cztery głosy do grania na organach przez T. Cieplika, część A-D, Nakładem T. Cieplik w Bytomiu G.-Śl (Beuthen O.-S, [ok. 1920].

Dwie pieśni do Bolesnej Matki Bożej, Pieśń na Drogę Krzyżową, Kalendarz Maryanski 1909, [dział reklamy].

Opracowania

Banaś Jan, Historia kościoła katolickiego w Lubecku i słynącego tam łaskami obrazu Matki Boskiej, Katowice 1925.

Bednarczuk Leszek, Rzeczpospolita ilu narodów? Określenia wspólnego państwa w aktach unii lubelskiej, [w:] Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka, redakcja: Anna Bochnakowa, Leszek Bednarczuk, Jadwiga Waniakowa, Kraków 2009.

Chadam A., Zarys dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 1984.

Kalwaria Zebrzydowska - polska Jerozolima skarbem Kościoła i narodu polskiego, red. Cz. Gniecki, Kalwaria Zebrzydowska 2002.

Chudalla Józef, Repertuar śpiewów wykonywanych podczas górnośląskich pielgrzymek, [w:] Pieśń religijna na Śląsku.

Stan zachowania i funkcje w kulturze, pod redakcją Krystyny Turek, przy współudziale Bogumiły Miki, Katowice 2004.

Fitych Tadeusz, Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII w., [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 147-171.

German Franciszek, Teofil Nowacki (1830-1919), Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, z. 1, s. 247-248.

Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę św. Anny w latach 1859–1914. Studium teologicznopastoralne, Katowice 2002

Grochowski Piotr, Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 55: 2016, s. 23-45.

Hołda Renata, Druki religijne z oficyny wydawniczej Teofila Nowackiego w Piekarach Śląskich, „Literatura Ludowa”, t. 57: 2013, nr 6 s. 15-33.

Jabłoński Zachariasz S., Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914), Lublin 1985.

Jabłoński Zachariasz S., Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i przestrzeni. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2000.

Kontny Irena, Sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej w Pszowie, [w:] Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe województwa śląskiego, pr. zb. pod red. Gabrieli Bożek, Katowice 2005.

Kucianka Jadwiga, Ruch pielgrzymkowy jako droga Śląska do Polski, „Colloquium Salutis” 1970, nr 2, s. 53–82.

Magiera Agnieszka, Książka polska w repertuarze oficyn wydawniczych w rejencji opolskiej (1901-1914), Katowice 2002, pr. doktorska, pod kierunkiem prof. Elżbiety Gondek, s. 58-60.

Mendykowa Aleksandra, Dzieje polskiej książki na Śląsku, Ossolineum 1991.

Mendykowa Aleksandra, Książka polska we Wrocławiu, w XVIII wieku, Ossolineum 1975.

Myszor Jerzy, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914, Katowice 2017, s. 274.

Obruśnik Andrzej Efrem, Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku, Wrocław 1999.

Pawluczuk U. A., Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007.

Pośpiech Remigiusz, Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnej w diecezji opolskiej, [w:] Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, pod red. Krystyny Turek przy współudziale Bogumiły Miki, Katowice 2004.

Reginek Antoni, Fenomen nabożeństwa nieszporów sławnych w Chełmie Śląskim, [w:] Annales Lublinense pro musica sacra” 1(2010), nr 1, red. B. Bodzioch, s. 283−296.

Reginek Antoni, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX w., Katowice 2012, s. 105-106.

Słomczyńska Otylia, Książka polska w Opolu 1800-1890, Opole 1978.

Strona Wojciech, Działalność wydawnictw mikołowskich w dziedzinie upowszechniania pieśni kościelnych w latach 1845 - 1939, Katowice 2013, pr. magisterska napisana na seminarium naukowym ks. prof. A. Reginka. Biblioteka Teologiczna WTL

Szafraniec Kazimierz, Z dziejów Jasnej Góry, Warszawa 1980.

Wambierzyce. Przewodnik, red. L. Drożdż, P. Nowaczyk, Wrocław 1998.

Wycisło Janusz, Kronika dziejów sanktuarium maryjnego Piekar na Śląsku do 1945 roku, Katowice 2014.

Wycisło Janusz, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, Katowice 1991.

Wyczawski H., Kalwaria Zebrzydowska, historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Zebrzydowska 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-10


MyszorJ. (2022). "Zbiór najnowszych pieśni odpustowych" z oficyny Teofila Nowackiego w Piekarach. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 196-210. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/11607

Jerzy Myszor  jemy23@gmail.com
Uniwersytet Śląski  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).