Powołania kapłańskie w Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli w latach 1888-1958Abstrakt

Przypadająca 14 listopada 2021 roku 150. rocznica poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli jest okazją, aby sięgnąć do nieodkrytych dotąd kart historii parafii. Do 1958 roku w parafii zrodziło się aż dziesięć powołań kapłańskich. Kapłani urodzeni bądź wychowani w Goduli, zasilili szeregi duchowieństwa diecezjalnego pięciu diecezji i dwóch zgromadzeń zakonnych. Autor dokonał analizy Kroniki parafialnejoraz zbioru akt znajdujących się w Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Wyniki analizy, posiłkowane współczesnymi opracowaniami, ukażą sylwetki kapłanów pochodzących z parafii godulskiej, w kolejności przyjmowania święceń kapłańskich.


Słowa kluczowe

powołania; duchowieństwo; parafia; Godula; prymicje

Źródła:

Archiv des Bistum Passau, Persönlische Akten des Pristers Oskar Hillinger (ohne Unterschrift).

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zespół Akt Personalnych, Akta ks. Erwina Sochy, sygn. AP 773.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zespół Akt Personalnych, Akta ks. Gerarda Mainki [Mańki], sygn. AP 479.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zespół Akt Personalnych, Akta ks. Łukasza Globisza, sygn. AP 192.

Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli, Księga kapłanów koncelebrujących (rps) (bez sygn.).

Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli, Zespół Akt Personalnych, Akta ks. Józefa Szuberta, Kronika parafii Godula (mps), sygn. PR/5.

Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli, Zespół Akt Personalnych, Powołania kapłańskie i zakonne, sygn. DP/0.

Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli, Zespół Kronik Parafialnych, Kronika parafialna, t. 1 (rps) (nlb), sygn. KP/1.

Archiwum Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli, Zespół Kronik Parafialnych, Kronika parafialna, t. 3 (mps), sygn. KP/3.

Archiwum Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, Księga alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego, nr 275 (rps bez paginacji).

Opracowania:

Baniak J., Powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne, Poznań 2012.

Biblioteka Teologiczna - Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, H. Jęczmionka, Dzieje parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli (1871-1996), Lublin 2001 (mps), sygn. WŚSD/A: 01799.

Bugajski J., Z dziejów Boruszowic, Tarnowskie Góry 2003.

Capparoni G., Raccolta degli ordini religiosi che esistono nella città di Roma, Roma 1826 (nlb), https://books.google.pl/books?id=36AIAQAAIAAJ&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=true.

Frares Penitents de Jesús Natzarè, https://ca.wikipedia.org/wiki/Frares_Penitents_de_Jesús_Natzarè.

Górecki J., Parafia św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Studium-historyczno-pastoralne, Katowice 2015.

Górecki P., Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice-Opole 2017.

Jeziorski H., Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej, Tarnowskie Góry 2006.

Katalog Archidiecezji Katowickiej 1995, Katowice 1995.

Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1811–1916. Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1811-1916, opr. S. Jujeczka, H. Gerlic, Wrocław 2019.

Koserczyk J., Kronika Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, Pszczyna 2008.

Krzymyczek A., Złoty jubileusz ks. Andrzeja Krzymyczka, „Janowy Głos. Pismo Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli”, R. 9: 2007, nr 6 (06.2007), s. 8-9.

Łukaszczyk N., 50 lat kapłaństwa, „Janowy Głos. Pismo Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli”, R. 10: 2008, nr 6 (09.2008), s. 8-9, 11.

Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.

Nekrolog ks. Gerarda Mainki, „Wiadomości Diecezjalne” [Katowickie], R. 1976, nr 11, s. 260 a.

Ordine dei Frati penitenti di Gesù Nazareno, https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_penitenti_di_Gesù_Nazareno.

Palion A., Być dobrym jak chleb: 90-lecie Parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Dąbrówce Małej, Dąbrówka Mała 2002.

Pochodzący z naszej parafii, http://www.jch-godula.katowice.opoka.org.pl/index.php?id=_texty/_ksieza/pochodzący_z_parafii-accordeon

Polscy misjonarze w świecie, T. 2: Ameryka Łacińska, Karaiby i Kanada, red. D. Cichy, W. Kluj, J. Różański, K. Szymczycha, Górna Grupa 2015.

Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach, red. K. Banaś, A. Dziurok, Katowice 2003.

Rocznik Diecezji Katowickiej 1970, Katowice 1970.

Rocznik Kościelny Śląska Opolskiego 1959, Opole 1959.

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur Bezirks für das Jahr 1891, Breslau 1891.

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur Bezirks für das Jahr 1895, Breslau 1895.

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur Bezirks für das Jahr 1897, Breslau 1897.

Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922-2008, red. J. Myszor, Katowice 2009.

Śp. Wilhelm Toborek, https://klodzko.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=15174.

Twardoch I., Z dziejów rodu Schaffgotschów, Ruda Śląska 1999.

Zaborowska K., Księża absolwenci WŚSD (1923-2004), [w:] Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne (1924-2004), red. J. Kupny, Katowice 2004, s. 527-584.

Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX, t. 4, red. D. Bednarski, Katowice 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-10


NocońT. (2022). Powołania kapłańskie w Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli w latach 1888-1958. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 285-291. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/11676

Tomasz Nocoń  nocon.tom@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).