Rozłam wyznaniowy w polskim ruchu narodowym na Śląsku Cieszyńskim w trakcie wyborów do wiedeńskiej Rady Państwa w 1879 r. w świetle przekazów prasy polskiejAbstrakt

Artykuł przedstawia relacje prasy polskiej na temat wyborów (od kampanii wyborczej do komentarzy powyborczych) w kurii IV (gmin wiejskich) do wiedeńskiej Rady Państwa w 1879 r. i rozłamu wyznaniowego w polskim ruchu narodowym, jaki dokonał się podczas kampanii wyborczej na skutek braku zgody pomiędzy frakcjami ruchu co do planowej kandydatury. W szerszym kontekście, poza przedstawieniem stosunku prasy polskiej do wyborów i konfliktu w łonie obozu polskiego, artykuł ukazuje także stopień zainteresowania i rozeznania prasy z poszczególnych zaborów w temacie sytuacji politycznej na Śląsku Cieszyńskim. Głównym celem artykułu była analiza ww. źródeł. Z owej analizy wyłoniła się szczegółowa faktograficznie narracja na temat przebiegu kampanii wyborczej, wyborów, a przede wszystkim na temat rozłamu w polskim ruchu narodowym.


Słowa kluczowe

Śląsk Cieszyński, Rada Państwa, rozłam wyznaniowy, polski ruch narodowy.; Śląsk Cieszyński; Rada Państwa; rozłam wyznaniowy; polski ruch narodowy

“Gwiazdka Cieszyńska”, 1879.

“Dziennik Poznański”, 1879.

“Gazeta Górnoszląska”, 1879.

“Gazeta Toruńska”, 1879.

“Czas”, 1879.

“Gazeta Narodowa”, 1879.

“Kurier Codzienny”, 1879.

“Kurier Warszawski”, 1879.

“Wiek”, 1879.

“Orędownik”, 1879.

“Gazeta Polska”, 1879.

“Kraj”, 1884.

“Ewangelicy i sprawa narodowa na Szląsku”, Cieszyn 1883.

Pamiętnik Czytelni ludowej w Cieszynie na Szląsku austryackim wydany z powodu 25–letniego jej jubileuszu., Cieszyn 1887

W obronie własnéj : odpowiedź Wydziałowi Czytelni ludowéj w Cieszynie od Redakcji "Gwiazdki Cieszyńskiéj", Cieszyn 1887.

Michejda K., Dzieje kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1909.

Chlebowczyk J., Wybory i świadomość społeczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku, Katowice–Kraków 1966.

Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. I.Panic, Cieszyn 2013

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-10


StańczakM. (2022). Rozłam wyznaniowy w polskim ruchu narodowym na Śląsku Cieszyńskim w trakcie wyborów do wiedeńskiej Rady Państwa w 1879 r. w świetle przekazów prasy polskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 179-195. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/12084

Maksymilian Szymon Stańczak  maksymilianstanczak@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).