Teresa Micewicz (1919-2009) – lektor, lingwista, autor i tłumacz literatury religijnejAbstrakt

Była lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie przez ponad pół wieku (1951-2003). Próbowała początkowo twórczo pracować na polu lingwistyki stosowanej. Zasłynęła jednakże jako autor oraz tłumacz literatury religijnej, kierując swoje dzieła autorskie i liczne przekłady z języka angielskiego oraz francuskiego na wspieraniu ruchu odnowy charyzmatycznej, promowania dzieła św. Teresy z Lisieux oraz bł. Karola de Foucauld, którego ideę„małych braci” wspierała, zakładając i przewodząc Fraterni Jezus Caritas w Polsce. Jej dokonania i postawa są znaczące dla współczesnego katolicyzmu, dlatego warto je przypominać, upowszechniać i naśladować.


Słowa kluczowe

Teresa Micewicz; nauczanie języków obcych w szkolnictwie wyższym; bł. Karol de Foucauld; św. Teresa z Lisieux

Archiwum Akt Nowych, sygn. 58/1127

Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza, sygn. 144/936; 378/190; 378/60

Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownicy, sygn. 656

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. K.10.524

Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sygn. DK-2/141

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/anna-micewicz,30786.html https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/teresa-micewicz,30788.html

Nekrolog śp. Teresa Micewicz: „Wyborcza.pl” z dnia 30.10.2009

Notatka-wspomnienie dr hab. Tomasza Ochinowskiego z dnia 30.10.2019

Nowiccy M. M.: Upili się młodym winem. Początki odnowy e Duchu Świętym (1975-1979), Wydawnictwo Świdermajer Robert Lewandowski, Warszawa 2013

Nowicki M.: Upili się młodym winem. Wspólnota Maranatha z Warszawy istnieje już 40 lat, http://www.dzieje.com.pl/40-lecie-wspolnoty-maranatha-historia/

Pobierz

Opublikowane : 2022-01-10


CzechA. (2022). Teresa Micewicz (1919-2009) – lektor, lingwista, autor i tłumacz literatury religijnej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 53(2), 238-251. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/12509

Alojzy Czech  aczech@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).