Przestępczość w Warszawie w świetle „Kronik” Bolesława Prusa

Józef Koredczuk
https://orcid.org/0000-0002-3471-586X

Abstrakt

W publikowanych na łamach najbardziej poczytnych warszawskich gazet w latach 1874-1912 Kronikach Bolesław Prus spenetrował wszystkie zakamarki życia Warszawy. W tym także te skrywane związane z drugim życiem miasta, będące przedmiotem regulacji prawnych. Z penetracji tych pozostawił po sobie Kroniki, będące cennym żródłem informacji o życiu prawniczym w Warszawie w tym okresie. Obrazie, który nie zawsze był zgodny z literą prawa, ale był przedstawiony po mistrzowsku. 


Słowa kluczowe

Bolesław Prus, „Kroniki”, „Kurier Warszawski”, przestępczość, Warszawa.

B o ł d y r e w A.: Społeczno-obyczajowe uwarunkowania porzucenia dzieci i dziecio- bójstwa w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. „Biuletyn Historii Wychowania” 2019.

Fita S.: Wstęp. W: B. Prus: Kroniki. Wybór. T. 1: 1875—1900. Warszawa 1987. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1905, R. 33, nr 47.

Gryglaszewski R.W.: Julian Kosiński 1833—1914. W: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816—1915. Warszawa 2016, https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf.

Jagodzińska A.: Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008.

Koredczuk B.: Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815—1915). Wrocław 2011.

Koredczuk B., Koredczuk J.: Salony i zebrania naukowo-literackie prowadzone przez adwokatów warszawskich w drugiej połowie XIX w. — ich rola społeczna i kulturotwórcza. „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 25, z. 3.

Kronika. „Czas” 1912, nr 236.

Micińska M.: Inteligencja na rozdrożach 1864—1918. Warszawa 2008.

O s i ń s k i D.M.: Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli. Warszawa 2011.

Piątkowska M.: Prus. Śledztwo biograficzne. Kraków 2017.

Pol K.: Poczet prawników polskich. Warszawa 2000.

Prus B.: Osada w Studzieńcu. „Kurier Warszawski” 1880, nr 111.

Prus B.: Słówko o krytyce pozytywnej. W: Polska krytyka literacka (1800—1918). Materiały. T. 3. Red. J.Z. Jakubowski. Warszawa 1959.

Sobieraj T.: Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”. Poznań 2008.

S u l i g o w s k i A.: Nad trumną Bolesława Prusa (Aleksandra Głowackiego) dnia 22 maja 1912 roku. W: A. Suligowski: Z dalszych lat. Mowy. Warszawa 1914. Suligowski A.: Z ciężkich lat. Kraków 1905.

Wąsowicz M.: Słowo wstępne. W: Prawo i literatura. Szkice. Red. J. Kuisz, M. Wąsowicz. Warszawa 2015.

Wiech J.: Lalka — dzieło wnikliwego kronikarza. W: Prawo i literatura. Szkice. Red. J. Kuisz, M. Wąsowicz. Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-09


KoredczukJ. (2020). Przestępczość w Warszawie w świetle „Kronik” Bolesława Prusa. Z Dziejów Prawa, 13, 151—160. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.12

Józef Koredczuk 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3471-586X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).