„I pochowali go na śląskiej granicy” — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku

Marian Małecki
https://orcid.org/0000-0001-5728-4727

Abstrakt

Praca dotyczy spisu grobów polskich i niemieckich z okresu powstań śląskich na terenie powiatu pszczyńskiego. To tu rozpoczęły się powstania śląskie a powiat pszczyński uchodził za matecznik powstańczego zrywu. W pracy ukazano zaangażowanie mieszkańców w czyn zbrojny poprzez straty, jakie ponieśli uczestniczący w walkach peowiacy (członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślaska) oraz stojący po drugiej stronie konfliktu żołnierze niemieccy. Dzięki temu można ocenić straty jak i wkład osobowy powiatu pszczyńskiego w niepodległość Polski i przyłączenie części Górnego Śląska do Macierzy. Zważywszy, że materiał ten nie był wcześniej publikowany i oparty jest na zachowanych archiwaliach stanowi on odpowiedź na wiele postulatów badawczych w tej materii. 


Słowa kluczowe

powstania śląskie - powiat pszczyński - groby powstańcze

Źródła

Archiwum Książąt Pszczyńskich, Starostwo Pszczyńskie, sygn. 185, Referat Bezpie- czeństwa, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie.

Opracowania

Białecka H.: Zarys dziejów Boryni i Skrzeczkowic od czasów najdawniejszych do 2001. Jastrzębie-Zdrój 2001.

Eichhorn J.: Śpiewnik były powstańczy. Katowice 1921—1935, s. 16 i nast.

Małecki M.: Pod płaszczem świętego Marcina. Z dziejów Ćwiklic, ich mieszkańców, parafii i kościoła. Pszczyna 2016, s. 176—177.

Małecki M.: Pszczyna — Tychy 1919. I powstanie śląskie na ziemi pszczyńskiej. Zabrze—Tarnowskie Góry 2019, s. 20—24.

Małecki M.: Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną. Warszawa—Kraków 2003, s. 53.

Serafin F.: Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918—1922. Katowice 1993, s. 124—133.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-09


MałeckiM. (2020). „I pochowali go na śląskiej granicy” — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku. Z Dziejów Prawa, 13, 295—309. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.21

Marian Małecki 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5728-4727
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).