O góralach Kaukazu wybranych uwag kilka (1914-1924)

Adam Lityński
https://orcid.org/0000-0003-0899-9130

Abstrakt

Imperium Rosyjskie opanowało Kaukaz Północny w XIX wieku.  Osiedlano tam głównie  Kozaków.  Miejscowa ludność wyznawała islam, co zbliżało ją do Persji oraz Imperium Osmańskiego. Po rewolucji 1917 r. w Rosji Kaukaz Północny był terenem walk sił „białych”,  „czerwonych” oraz ludności miejscowej z Kozakami.  Ostatecznie zwyciężyli bolszewicy i włączyli ten obszar do ZSRR. 


Słowa kluczowe

Kaukaz Północny, niepodległość, walki

Chazbijewicz S.: Ruch ideowy muzułmanów rosyjskich w początkach XX w. W: Is- lam a świat. Red. R. Bäcker, Sh. Kitab. Toruń 2005.

Chazbijewicz S.: Sułtan Galijew i ideologiczne podłoże politycznego separatyzmu muzułmanów w Rosji w latach 1917—1920: przyczynek do polityki narodowościo- wej w Związku Sowieckim. „Echa Przeszłości” 2009, z. 10, s. 263—276.

Ciesielski S.: Rosja—Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu. W: „Studia z dziejów Euro- py Wschodniej”. T. 2. Wrocław 2003, s. 7—398.

Figes O.: Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891—1924. Tłum. B. Hrycak. Wrocław 2009.

Januszewska E.: Stosunki rosyjsko-czeczeńskie na tle konfliktów zbrojnych i w nar- racjach uchodźców z Czeczenii. „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, T. 1, s. 127—139.

King Ch.: Widmo wolności. Historia Kaukazu. Tłum. A. Czwojdrak. Kraków 2010.

L i t y ń s k i A.: Prawo Rosji i ZSRR 1917—1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Wyd. 3. Warszawa 2017.

Materski W.: Pięć kłamstw Lenina. Rosja po przewrocie bolszewickim: propaganda a rzeczywistość. Warszawa 2019.

Mikietyński P.: Dążenia niepodległościowe narodów północnego Kaukazu w XX wieku. W: Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi. Red. I. Sta- wowy-Kaf ka, W. Rojek. Kraków 1903, s. 365—376.

Morawski W., Szawłowska S.: Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku. Warszawa 2006.

Przebinda G., Smaga J.: Kto jest kim w Rosji po 1917. Leksykon. Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002.

Stalin J.: Dzieła. T. 4. Warszawa 1951.

Suchecki W.: Geneza federalizmu radzieckiego. Warszawa 1961.

Falkowski M.: Krótka historia Inguszetii, http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/inguszetia/inguszetia [dostęp: 8.03.2018 r.].

Falkowski M.: Krótka historia Osetii, http://www.kaukaz.net/cgibin/blosxom.cgi/polish/osetiaPolnocna/osetia_art1 [dostęp: 8.03.2018 r.].

http://tnke.home.pl/armianiemiecka/Dokument/1918b.htm [dostęp: 28.10.2017 r.].

Л а н д а Р.Г.: Мирсаид Султан-Галиев, http://historystudies.org/2012/07/landa-r-g-mirsaid-sultan-galiev/ [dostęp: 16.02.2020 r.].

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г., // istmat.info http://

istmat.info/node/45776 [dostęp: 10.03.2018 r.].

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. // istmat.info http://

istmat.info/node/45779 [dostęp: 10.03.2018 r.].

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-09


LityńskiA. (2020). O góralach Kaukazu wybranych uwag kilka (1914-1924). Z Dziejów Prawa, 13, 161-172. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.13

Adam Lityński 
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0899-9130
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).