Sprawa nadania tytułu profesora nadzwyczajnego Michałowi Staszkowowi Ocena Kazimierza Kolańczyka

Grzegorz Nancka
https://orcid.org/0000-0002-9911-7473

Abstrakt

Niniejszy tekst ma na celu zwrócenie uwagi na nieanalizowaną dotąd szerzej kwestię oceny dorobku naukowego Michała Staszkowa, dokonanej przez poznańskiego badacza prawa rzymskiego – Kazimierza Kolańczyka. Sporządzona ocena, związana z podętymi przez M. Staszkowa staraniami o uzyskanie profesury nadzwyczajnej, dotąd wcześniej nieanalizowana i niepublikowana, stanowi interesujące źródło informacji na temat naukowego postrzegania katowickiego uczonego. 


Słowa kluczowe

Prawo rzymskie, Michał Staszków, Kazimierz Kolańczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Archiwalia

Archiwum PAN w Poznaniu (APAN w Poznaniu), sygn. P. III-76, Materiały Kazimie- rza Kolańczyka.

Archiwum UŚ (AUŚ), Akta osobowe prof. dra hab. Michała Staszkowa, cz. I, sygn. DSOS/120.

AUŚ, Akta osobowe prof. dra hab. Michała Staszkowa, cz. II, sygn. DSOS/120.

Opracowania

Bardach J.: Uwagi o „rodowym” ustroju społeczeństwa i prawie bliższości w Polsce średniowiecznej. Na marginesie pracy Kazimierza Kolańczyka, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1952, T. 4.

Baszkiewicz J., Staszków M.: W sprawie wstępów historycznych w podręcznikach prawniczych. „Państwo i Prawo” 1955, z. 7—8.

Bojarski W. (rec.), Michał Staszków. „Vim dicere”. Studia nad genezą procesu rzym- skiego. Wrocław 1961, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta, Zeszyty Naukowe, Nauki Społeczne, seria A, nr 42, ss. 178;

Michał Staszków, „Vim dicere” im altrömischen Prozess, ZSS 80 (1963), 83—108. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, T. 17, z. 1, s. 269—275.

Czech-Jezierska B.: Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku. W: „Ad laudem magistri nostri”. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki. Red. E. Gajda. Toruń 2018, s. 7—25.

Czech-Jezierska B.: Trudne początki i bariery powojennej romanistyki polskiej. W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Prawnicza. Prawo 26, z. 107/2019, s. 24—39.

Dajczak W.: Kazimierz Kolańczyk (1915—1982). W: Wielcy historycy wielkopolscy. Red. J. Strzelczyk. Poznań 2010.

Instytucje prawa patentowego, wybór tekstów źródłowych. Opracowanie i wstęp M. Staszków. Wrocław 1968.

Klafkowski A.: Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 1966.

Kolańczyk K.: Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w. Poznań 1950.

Koredczuk J.: 60-lecie powołania katedr historyczno-prawnych na Wydziale Pra- wa Uniwersytetu Wrocławskiego. W: „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Prawo nr CCCIII. Studia Historycznoprawne. Red. A. Konieczny. Wrocław 2007.

Koredczuk J.: Wspomnienia i plotki, czyli o tych, co odeszli, lecz w pamięci pozostali. W: „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Prawo nr CCCIII. Studia Historyczno-prawne. Red. A. Konieczny. Wrocław 2007.

Kuryłowicz M.: Szkic do dziejów tzw. romanistyki marksistowskiej. „Z Dziejów Prawa” 2019, T. 12 (20), s. 933—950.

Lesiński B.: Kazimierz Kolańczyk 1915—1982. „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, R. 45, z. 4, s. 369—373.

Lityński A.: U początków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W: „Z Dziejów Prawa”. Cz. 2. Red. A. Lityński. Katowice 1999.

Łapicki B.: Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich: studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych. Wrocław 1955. „Mądrość zbudowała sobie dom...”. Uniwersytet Śląski 1968—2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.

Nancka G.: Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, R. 19.

Ożarowska J., Nancka G.: Ze studiów nad prawem rzymskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wspomnienie o profesorze Edwardzie Szymoszku. „Z Dziejów Prawa” 2018, T. 11 (19), cz. 1.

Rozwadowski W.: Kazimierz Kolańczyk 1915—1982. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, R. 35, z. 2.

Staszków M.: „Civitas” et „respublica” chez les glossateurs. In: Studi in onore Edoardo Volterra. T. 3. Milano 1971.

Staszków M.: Język łaciński dla prawników. Wrocław 1956.

Staszków M.: Komuna w doktrynie glosatorów. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1967, T. 19, z. 1.

Staszków M.: Komuna w doktrynie prawnej XII—XIV wieku. Wrocław 1968. Staszków M.: Prawo wynalazcze w zarysie. Wrocław 1968.

Staszków M.: Przyczynek do zagadnienia osobowości prawnej w średniowiecznej cywilistyce. W: „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1969, Prawo XXIII, nr 87.

Staszków M.: Uwagi o sytuacji prawnej jeńców wojennych w źródłach rzymskich i doktrynie prawnej średniowiecza. „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1970, Prawo XXXII, nr 125.

Staszków M.: „Vim dicere”. Studia nad genezą procesu rzymskiego. Wrocław 1961. Staszków M.: W sprawie poglądów prawnych niewolników i proletariuszy rzymskich. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, T. 8, z. 2.

Staszków M.: Wynalazek pracowniczy w prawie wynalazczym z 1962 r. „Prace Prawnicze” I. Katowice 1969.

Szymoszek E.: Michał Staszków (1929—1992). W: Polski słownik biograficzny. T. 42. Warszawa—Kraków 2003—2004.

Szymoszek E.: Michał Staszków jako romanista (1929—1992). W: „Z Dziejów Prawa”. Cz. 6. Red. A. Lityński. Katowice 2005.

Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej II. Poglądy Michała Staszkowa. W: „Z Dziejów Prawa”. Cz. 3. Red. A. Lityński. Katowice 2002.

Szymoszek E.: Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej. Poglądy Michała Staszkowa. Część II . W: „Z Dziejów Prawa”. Cz. 4. Red. A. Lityński.

Katowice 2003.

Wojtczak K.: Tytuł profesora w Polsce w latach 1920—1990. Część 2: Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych. „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1 (21).

Wołodkiewicz W.: Czy prawo rzymskie będzie istnieć? Uwagi na marginesie nowych prac nad reformowaniem studiów wyższych. „Palestra” 2012, R. 57, nr 9—10.

Wołodkiewicz W.: Studia prawnicze — nauka przepisów czy nauka prawa. W: Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki. Red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka. Białystok 2015.

Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968—1998. Fakty, dokumentacje, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.

Żeber I.: Michał Staszków. W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Red. L. Lehmann, M. Maciejewski. Wrocław 2010.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-09


NanckaG. (2020). Sprawa nadania tytułu profesora nadzwyczajnego Michałowi Staszkowowi Ocena Kazimierza Kolańczyka. Z Dziejów Prawa, 13, 373—387. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.25

Grzegorz Nancka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9911-7473
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).