Jak odkrycie dokumentu historycznoprawnego zmienia historię Przyczynek do powstania rodu Rożnów herbu Gryf

Tomasz Kruszewski
https://orcid.org/0000-0003-3202-2805

Abstrakt

Autor przedstawił sytuację, w której odnalezienie poprawnej kopii średniowiecznego dokumentu wpływa na naszą wiedzę na temat historii. Ród Rożnów pochodził nie do podkoniuszego Gedki, ale od jego nieznanego brata. 


Słowa kluczowe

Średniowiecze, Ród Rożnów, Źródło historyczno-prawne.

Źródła

Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława. Wyd. F. Piekosiński. T. 1. Kraków 1874, T. 2. Kraków 1883.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1]: 1178—1386. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1876.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3: 1333—1386. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1887.

Kodeks dyplomatyczny Polski. T. 3. Wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski. Warszawa 1858.

Księga ziemska krakowska 2. 1394—1397. Wyd. W. Bukowski, M. Zdanek. Warszawa 2012.

Mosingiewicz K.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krzysztof Mosingiewicz, ród Gryfów w Małopolsce do połowy XV wieku. Wybrane problemy [Praca magisterska napisana w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii pod kierunkiem prof. dr. Kazimierza Jasińskiego]. Toruń 1978, mps, sygn. 33828, passim.

Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych głów- niej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej. Wyciągnął i wydał A.Z. Helcel. T. 2. Nakładem Ludwika Helcla, Kraków, 1870.

Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1: Dokumenty z lat 1257—1420. Wyd. S. Kuraś. Wrocław—Warszawa—Kraków 1962.

Opracowania

B a l z e r O.: Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej. Lwów 1917, s. 482—524.

K r u s z e w s k i T.: Ród Gryfów (Gryfitów), rycerscy potomkowie książąt pomorskich. Studium historycznoprawne. Wrocław 2019.

Mosingiewicz K.: Ród Gryfów w ziemi sądeckiej do połowy XV wieku. „Studia Hi- storyczne” R. XXIII (1980), z. 3 (90), s. 351.

Sikora F.: Sprawa insygnialna 1370—1412 a genealogia Rożnów. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii T. 1 (XII). Warszawa 1993, s. 49—57.

Żychliński T.: Złota księga szlachty polskiej. R. V. Poznań 1883, s. 271.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-10


KruszewskiT. (2020). Jak odkrycie dokumentu historycznoprawnego zmienia historię Przyczynek do powstania rodu Rożnów herbu Gryf. Z Dziejów Prawa, 13, 47—55. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.05

Tomasz Kruszewski 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3202-2805
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).