Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego


WYDAWNICTWO UŚ - TEKA

TEKA - WYDAWNICTWA UŚ

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Vademecum Śląsk

Czasopismo naukowe, dotyczące problematyki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Śląska.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Journal of Medical Informatics and Technologies

The Journal of Medical Informatics and Technologies (MIT) is a well established refereed international journal for publishing scientific papers in all areas of Medical Informatics and Technologies. MIT encourages authors to contribute to the journal by submitting articles that illustrate new research results, projects, surveying works and industrial experiences that describe significant achievements in those fields.

The Journal of Medical Informatics and Technologies is on the list of the Ministry of Science and Higher Education and is a 8 pts scored publication.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Narracje o Zagładzie

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Scripta Classica

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są półrocznikiem poświęconym zagadnieniom prawa kolizyjnego, prawa porównawczego, międzynarodowego prawa handlowego i arbitrażu międzynarodowego.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Postscriptum Polonistyczne

Pismo krajowych i zagranicznych polonistów.

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655, na liście Index Copernicus International oraz na liście ERIH+.
Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” czasopismo wydawane od 1977 roku. Adresowane do dydaktyków literatury i dydaktyków języka, nauczycieli polonistów, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, magistrantów i doktorantów.

 

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – część B (pozycja 2049), na liście Index Copernicus International. Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL.

 

Za publikację w „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” przyznawanych jest 9 punktów.

 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Adres wersji elektronicznej: www.ceeol.com, www.sbc.org.pl

ISSN 0208-5011
eISSN 2353-9577

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Linguarum Silva

„Linguarum Silva” – rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Silesian Journal of Legal Studies

The SJLS is the outcome of the cooperation of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, the Foundation “Facultas Iuridica” and the University of Silesia Publishing House.

The Journal has been founded by the Council of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice in 2008. Its aim is to overcome frontiers and obstacles in spreading ideas, opinions and information on law and legal systems. I hope that the essays or articles published in our Journal will prove to be an interesting contribution to comparative studies worldwide. In other words, the SJLS aspires to be a discussion forum for Polish and foreign lawyers representing various branches of law. For the above reasons, articles may be published in English and German however, publication in other languages is not excluded. The printed version of the SJLS is an original version.

The publication in SJLS is awarded 5 points according to the Ministry of Science and Higher Eduction list used for scientific units evaluation (Part B).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Mathematicae Silesianae

Annales Mathematicae Silesianae publishes significant research and survey papers from all branches of pure and applied mathematics, and reports of meetings. It welcomes contributed papers that develop important, new mathematical ideas and results or solve outstanding problems. Submissions are strictly refereed and only papers of the highest quality are accepted for publication.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Romanica Silesiana

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Neophilologica

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Artystyczne

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Z dziejów prawa

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Cieszyński Almanach Pedagogiczny

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

International Journal of Research in E-learning

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Forum Lingwistyczne

Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych.
Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe.
 
Nadesłane teksty zamieszczane są w czterech działach:
  • STUDIA: tu publikujemy artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa, itp.
  • POLEMIKI: to miejsce na recenzje najnowszych i dawniejszych, lecz ważkich, prac językoznawczych lub takich, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na kierunki badań lingwistycznych.
  • ARCHIWALIA: w tym dziale chcemy przypominać artykuły, które ukazały się kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat temu i które, mimo że ważne i interesujące, zostały nieco zapomniane lub też są trudno dostępne. Aby zwiększyć kręgi czytelnicze, do tego działu przyjmujemy teksty w językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).
Zapraszamy do współpracy Wszystkich, którzy zechcieliby opublikować swoje dokonania bądź przemyślenia naukowe lub wziąć udział w dyskusji na temat koncepcji językoznawczego kształcenia uniwersyteckiego.

Forum Lingwistyczne jest notowane w następujących bazach danych: Index Copernicus International, CEEOL, BazHum, CEJSH, Linguistic Bibliography Online, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA.

http://www.forumlingwistyczne.us.edu.pl

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nowa Biblioteka

Kwartalnik reaktywowany w 2010 roku. Poświęcony problematyce informatologicznej i bibliologicznej. Każdy z numerów ma charakter monograficzny. Od 2013 roku czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Część B.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Political Preferences

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

            „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ISSN 1895-3492 (wersja drukowana); ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym, którego Tom1 ukazał się w 2005 roku, w 30. rocznicę powołania Instytutu.

            Obecnie należy do grupy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową). Każdy Autor opublikowanego na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” artykułu otrzymuje 7 punktów.

            W kolejnych tomach publikowane są artykuły zawierające wyniki prowadzonych badań naukowych w ramach takich subdyscyplin, jak m. in.: teoria polityki, myśl polityczna, systemy polityczne, komunikowanie społeczne, czy stosunki międzynarodowe i integracja europejska. Autorami tych opracowań są zarówno uznane autorytety naukowe, jak i osoby wchodzące dopiero na ścieżkę kariery naukowej. W „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” swoje teksty publikują przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy (dopuszcza się teksty w językach kongresowych). Daje to możliwość swoistej konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji teoretycznych, podejść filozoficznych, wyników badań oraz płynących z nich wniosków i generalizacji. W ten sposób może zostać ukazany skomplikowany zakres problematyki, którą zajmują się politolodzy, jak i różnorodne sposoby prowadzenia analiz politologicznych.

            Integralną częścią każdego tomu są Recenzje i omówienia. W ten sposób zostaje zwrócona uwaga na najistotniejsze polsko– i obcojęzyczne publikacje politologiczne, które pojawiają się na rodzimym i zagranicznych rynkach wydawniczych. W tym dziale można się również zapoznać ze sprawozdaniami z konferencji, seminariów, warsztatów i zebrań naukowych, poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom stanowiącym wyzwania dla współczesnej politologii.

            Kolegium Redakcyjne jest szczególnie wyczulone na zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych opracowań. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji przechodzi przez wstępną weryfikację, która ma na celu odrzucenie tekstów nie spełniających standardów merytorycznych i wymogów technicznych. Następnie teksty przesyłane są do recenzentów zewnętrznych, którymi są samodzielni pracownicy naukowi. Obowiązuje metoda double-blind review process — autorzy i recenzenci wzajemnie nie znają swoich tożsamości. W przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji artykuł wraca do Kolegium Redakcyjnego, które ostatecznie rozstrzyga, czy tekst zostanie opublikowany w przygotowywanym numerze.

            Kolegium Redakcyjne „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ma nadzieję, że czasopismo stanie się ważnym forum debaty naukowej i przyczyni się do integracji środowiska politologów, również w wymiarze międzypokoleniowym.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Średniowiecze Polskie i Powszechne

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Wieki Stare i Nowe

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Przegląd Rusycystyczny / Русское обозрение / Russian Studies Review

„Przegląd Rusycystyczny” powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i wydawany jest od 1967 roku. Drukujemy w naszym piśmie w języku polskim, rosyjskim lub angielskim studia, rozprawy, polemiki, omówienia, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji. Główne dziedziny naszych zainteresowań to literaturoznawstwo, językoznawstwo i metodyka nauczania literatury i języka rosyjskiego, ale sporo miejsca poświęcamy też filozofii, historii idei, kulturoznawstwu czy historii.

Pismo adresowane jest do specjalistów, głównie akademickich rusycystów oraz studentów rusycystyki czy rosjoznawstwa. Czasopismo od wielu lat jest listowane na European Research Index in Humanities z kategorią C. Aktualnie publikacja w naszym piśmie upoważnia autorów  do naliczania za publikację 11 punktów w sprawozdaniach naukowych.

Przesyłając swoje prace do naszego kwartalnika, PT Autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie w postaci elektronicznej oraz na opublikowanie ich afiliacji i adresu poczty elektronicznej (są one uwidocznione w nagłówku streszczenia każdego artykułu i recenzji). 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych materiałów. 

Standard merytoryczny naszego pisma gwarantowany jest przez Komitet Redakcyjny, w skład krórego wchodzą wybitni specjaliści z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.


„Przegląd Rusycystyczny” был образован Польским обществом русистов в 1967 годуВ нашем журнале печатаются по-польски, по-русски или по-английски статьи, полемики, обзоры и рецензии из области русистики. Главная область интересов журнала — это литературоведение, языкознание и методика обучения русскому языку. Помещаем тоже работы из области культуроведения, философии, истории идей, международных отношений. Приглашаем на страницы нашего журнала также компаративистов, интересующихся Россией.

Журнал адрессуется специалистам, в главной мере научным сотрудникам и студентам русской филологии.

PrzegląRusycystyczny” листуется в European Research Index in the Humanities (категория C).

Присылая нам свои работы, авторы дают согласие на доступ к ним средствами электорнной коммуникации, а также на публикацию адресса их электронной почты и информации o месте их работы.

Редакция имет право редактировать и сокращать присланные материалы.

Стандарт журнала гарантируют коллективы видных специалистов из Польши и зарубежных научных центров.


 

„Przegląd Rusycystyczny” (“Russian Review”) is as a quarterly journal published under the auspices of the Polskie Towarzystwo Rusycystyczne (Polish Association of Russian Studies) and has been in circulation since 1967. The journal publishes studies, treatises, discussions, reviews and reports in the area of Russian Studies.

Submissions are accepted in Polish, Russian and English languages.

The journal’s main areas of our interest include literary studies, linguistics and the methodology of teaching Russian literature and language. It also pays attention to philosophy, history of ideas, cultural studies and history. 

The journal is aimed at specialists, scholars and students of Russian Studies and has been indexed in the European Research Index in Humanities. It is recognized as category B journal in the Polish government listings, which entitles authors to claim 11 points in academic reports for publishing in “Przegląd”.

By submitting texts to our quarterly, authors give permission to the Editorial Board to make them available in electronic form as well as to publish their affiliations and e-mail addresses (both are placed in the summary header of every article and review).

The Editorial Board reserves the right to edit and abbreviate the received materials.

An outstanding group of expert scholars from Polish and foreign academic centers support and act as reviewers for the quarterly in order to ensure its continuing high standard.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Folia Philosophica

„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom „Folia Philosophica” ukazał się w 1984 roku pod redakcją Józefa Bańki w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego „Prace z Nauk Społecznych”, a zatem pierwotnie pismo nie było samodzielnym wydawnictwem ciągłym. Dopiero w 1993 roku utworzono oddzielne wydawnictwo ciągłe „Folia Philosophica” i począwszy od 11. tomu, pismo zyskało odmienny status. „Folia Philosophica” ukazuje się jako oddzielne wydawnictwo ciągłe aż do dziś. Pismo ukazuje się raz w roku i prezentuje wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi, publikując artykuły zarówno z historii filozofii, jak i podstawowych działów filozofii, takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia społeczna, filozofia religii. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Zakres rodzajowy tekstów publikowanych w „Folia Philosophica” jest zatem bardzo szeroki i dlatego pismo jest otwarte na problematykę wszystkich dziedzin filozofii. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar lokalny i włączyło się do angażującej różne środowiska dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii. Po ewaluacji czasopism 2012 roku "Folia Philosophica" znajduje się na liście ministerialnej w części B: za każdy artykuł zamieszczony w piśmie autor otrzymuje 8 punktów.

Czasopismo „Folia Philosophica” jest rejestrowane w indeksach:

  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
  • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library),
  • BazHum

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

LOGOPEDIA SILESIANA

Profil merytoryczny

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. Czasopismo zostało powołane w 2010r. i w swoich założeniach ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. „Logopedia Silesiana” otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Artykuły ukazują bowiem interdyscyplinarny charakter  postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W „Logopedii Silesianie”, od 2012r. prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że rozważania teoretyczno-kazuistyczne prezentowane w czasopiśmie przyczynią się do doskonalenia terapeutycznego warsztatu i przyczynią się do rozwoju badań nad poznawczymi możliwościami człowieka oraz jego zdolnościami interakcyjnymi. Lektura pisma ma bowiem skłaniać do teoretycznych poszukiwań i dociekań wokół zagadnień dotyczących teorii logopedii oraz prowadzić do odkrywania coraz to doskonalszych praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami zaburzeń zdolności komunikacyjnej.


Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania w zakresie logopedii.


Rada redakcyjna

Redaktor Naczelny
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz
Katarzyna Niesporek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
Michał Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Maraś (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)


Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Stanisław Grabias
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)
Péter Lajos
(Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie, Węgry)
Dawid Larysz
(Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Stanisław Milewski
(Uniwersytet Gdański)
Grzegorz Opala
(Śląski Uniwersytet Medyczny)
Danuta Ostaszewska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Danuta Pluta-Wojciechowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Porayski-Pomsta
(Uniwersytet Warszawski)
Henryk Skarżyński
(Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Aldona Skudrzyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Leszek Szewczyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Seyhun Topbas
(Anadolu University, Turcja)
Kateřina Vitaškova
(Univerzity Palackého w Ołomuńcu, Czechy)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)


 Rada recenzyjna

Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Ewa Czaplewska
(Uniwersytet Gdański)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Grażyna Gunia
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Edward Łuczyński
(Uniwersytet Gdański)
Mirosław Michalik
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Ożóg
(Uniwersytet Rzeszowski)
Jolanta Panasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Katarzyna Plutecka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Małgorzata Rocławska-Daniluk
(Uniwersytet Gdański)

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies jest w swoich założeniach przestrzenią współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy. Czasopismo Zoophilologica jest recenzowane i ukazuje się jako rocznik w wolnym dostępie online.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Chowanna

Chowanna

Czasopismo "Chowanna" stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wniosków badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych.

Pismo zostało powołane do życia w roku 1929 przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy. Jego tytuł nawiązuje do imienia słowiańskiej bogini opiekującej się dziećmi, równocześnie jednak wskazując na inspirującą dla pierwotnej wizji czasopisma rolę monumentalnego dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego - Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Rozważania Trentowskiego miały charakter interdyscyplinarny, uwzględniały problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową - profil czasopisma podąża tropem tego dziedzictwa.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Śląskie Studia Polonistyczne

„Śląskie Studia Polonistyczne” to półrocznik naukowy poświęcony historii oraz teorii literatury, a także krytyce literackiej wydawany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czasopismo śląskiej polonistyki powstało w 2010 roku, jako inicjatywa pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej.
Zasadniczą część każdego kolejnego numeru „Śląskich Studiów Polonistycznych” stanowi zwarty tematycznie korpus tekstów, budujący główny dział pisma: Rozprawy iartykuły. Zamieszczane tutaj studia dotykają precyzyjnie określonego uprzednio problemu badawczego, literackiego zjawiska, twórczości pisarza etc. Przedmiotem analiz, dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, przy zastosowaniu nowoczesnych trybów i metod deskrypcji - może stać się praktycznie każdy element literackiego universum (np. dotąd podjęte tematy: Inne życie historii (w literaturze); Słowacki po dwustu latach; Psychoanaliza - polityka - zmiana społeczna).
Ważną część pisma stanowią Prezentacje. W tym dziale zamieszczana jest zwykle krótka rozmowa z wybranym współczesnym pisarzem polskim (albo rozmowa „o pisarstwie”), a także - dodatkowo - dwa lub trzy szkice komentujące dorobek twórczy zaproszonego gościa.
Ponadto każdy tom zawiera dział Recenzje i omówienia, w ramach którego dokonuje się krytycznego oglądu najnowszych literaturoznawczych publikacji naukowych i eseistycznych.
Integralną - choć nieobligatoryjną - część pisma stanowią dwa moduły tematyczne, rejestrujące historyczne zjawiska i wydarzenia znacząco utrwalone na mapie polskiej polonistyki - Archiwalia i Kronika.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Nabór tekstów i harmonogram publikacji:

nadsyłanie tekstów do Redakcji - do 15 czerwca danego roku (do opublikowania w tomie, który ukaże się w roku następnym).
-----------------------------------------------------------------------------

Studia Etnologiczne i Antropologiczne ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest rocznikiem. Od września 2012 roku „SEiA” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF)). W marcu 2014 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” zostały wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach.

Informacje o wszystkich numerach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”  są  dostępne na stronie internetowej czasopisma: www.seia.us.edu.pl. W przypadku elektronicznej wersji pierwszych dziewięciu tomów możliwe jest pobranie spisów treści, wstępu oraz abstraktów opublikowanych w danym numerze artykułów. Począwszy do tomu 10 możliwy jest bezpłatny dostęp do wersji pełnotekstowych każdego numeru.

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i rozpraw naukowych, doniesień z badań oraz recenzji i sprawozdań. Przyjęta formuła „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” daje etnologom, antropologom kulturowym, folklorystom i wszystkim badaczom kultury możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań. Zapraszamy do nadsyłania tekstów – zarówno w języku polskim, jak również w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów!

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Theory and Practice of Second Language Acquisition

Tu wprowadź opis

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Przekłady Literatur Słowiańskich

Przekłady Literatur Słowiańskich” – początkowo jako wydawnictwo ciągłe – powstało w 2009 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest poświęcone zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:

1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,

2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,

3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych.

Ze względu na podjętą dwutorowość badań, założenie dokumentacyjno-socjologiczne (bibliografia przekładów literatur słowiańskich na język polski i literatury polskiej na języki słowiańskie oraz ich recepcja) oraz założenie krytyczno-interpretacyjne (służące uogólnieniom teoretycznym) poszczególne tomy są wydawane w dwóch częściach. Każdy tom składa się z części: problemowej i bibliograficznej w zakresie przekładów polsko-słowiańskich (z literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński) i słowiańsko-polskich (z literatur słowiańskich na język polski) oraz bibliografii przekładów opublikowanych po 1990 roku (bibliografia obejmująca lata wcześniejsze będzie uzupełniana później). Celem publikacji, pierwszej tego typu w środowisku slawistycznym (z wyjątkiem rusycystycznego), jest wydobycie różnic, podobieństw i dróg wzajemnego dialogu między kulturami słowiańskimi oraz stworzenie podstaw dla komparatystyki słowiańskiej. Słowiańscy sąsiedzi, pomimo spokrewnienia językowego, pozostają bardzo często dla siebie nieznani i dalecy. Autorzy wprowadzają często trzecią, niesłowiańską kulturę w krąg swoich zainteresowań ze względu na funkcjonowanie literatur słowiańskich w komunikacji międzykulturowej, uwarunkowanej politycznie, społecznie i artystycznie. Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” rozwija się w współpracy z polskim środowiskiem przekładoznawczym (m. in. Kraków, Poznań, Wrocław, Bielsko-Biała) i z ośrodkami zagranicznymi (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, a także wzbudza zainteresowanie w ośrodkach uniwersyteckich za granicą. Do każdego artykułu dołączone są dwa streszczenia (w języku angielskim i w języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe w językach angielskim i odpowiednim języku słowiańskim.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura

Drogi Czytelniku! Z przyjemnością informujemy, że "Er(r)go" uzyskało 11 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku oceny i figuruje na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2015: 65.95.

Aby uzyskać całkowicie bezpłatny dostęp do wszystkich numerów "Er(r)go" wystarczy się zarejestrować i zalogować na niniejszej stronie.

Gorąco prosimy Państwa o podawanie stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji przy rejestracji, przypominając jednocześnie, że recenzentami "Er(r)go" mogą być wyłącznie pracownicy samodzielni. Państwa Autorów zapraszamy też do przeczytania zaproszeń do nadsyłania tekstów (na dole tej strony).

UWAGA: Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne, jednocześnie przypominając, że warunkiem przyjęcia tekstu do kolejnych etapów procesu redakcyjengo jest wypełnienie wszystkich pól formularza (podane pełnych metadanych) oraz załączenie skanów wszystkich zgód i licencji na wykorzystanie materiału obcego. Złożenie tekstu do Redakcji "Er(r)go" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Jak przesłać tekst za pomocą OJS? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Jak odpowiednio sformatować tekst? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Serdecznie zapraszamy! 

ER(R)GO jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profil merytoryczny

Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania  w zakresie literaturoznawstwa (teoria, komparatystyka, krytyka), nauk o kulturze, socjologii, antropologii,  filozofii (szczególnie w zakresie jej pokrewieństw z innymi dziedzinami humanistyki) oraz krąg odbiorców interdyscyplinarnych.

Działy

Głównymi działami pisma są „Rozprawy - szkice - eseje” poświęcone tematyce określonej wyżej oraz „Przekłady”, mieszczące jeden lub dwa ważne teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu polskim. Uzupełnieniem tych centralnych sekcji każdego numeru będą opcjonalne i konstruowane w miarę aktualnych potrzeb działy uzupełniające: „Polemiki - komentarze - uwagi”, zawierające materiał dyskusyjny, oraz „Recenzje - noty - omówienia”.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

RIAS-Review of International American Studies

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj