Czasopisma

  • Chowanna

    Czasopismo "Chowanna" stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wniosków badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych.
    Pismo zostało powołane do życia w roku 1929 przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy. Jego tytuł nawiązuje do imienia słowiańskiej bogini opiekującej się dziećmi, równocześnie jednak wskazując na inspirującą dla pierwotnej wizji czasopisma rolę monumentalnego dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego - Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Rozważania Trentowskiego miały charakter interdyscyplinarny, uwzględniały problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową - profil czasopisma podąża tropem tego dziedzictwa.

  • Er(r)go

    ER(R)GO jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  • Folia Philosophica

    „Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pismo ukazuje się dwa razy w roku. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar krajowy i włączyło się do angażującej różne środowiska międzynarodowej dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii.

  • Forum Lingwistyczne

    Pismo koncentruje się na problemach współczesnej lingwistyki. Nadrzędnym celem Redakcji jest połączenie najnowszych trenów występujących w badaniach lingwistycznych z tradycją, dlatego pismo jest tak skonstruowane, aby prezentować bieżące analizy na tle tekstów nieco starszych, istotnych w rozwoju polskiej myśli językoznawczej. Teksty te są tłumaczone na język angielski w celu udostępnienia ich szerszej, międzynarodowej rzeszy czytelników.

    W pierwszych numerach czasopisma były publikowane głównie teksty polskich lingwistów, prezentujące autorskie spojrzenie na problemy językowe lub językoznawcze, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej oraz syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa. Materiał badawczy stanowiły najczęściej zjawiska występujące w polskiej kulturze, chociaż niektóre analizy odnoszą się też do innych kręgów kulturowych i językowych (np. j. hebrajskiego). Pismo publikuje również teksty autorów zagranicznych (m. in. z Włoch, Korei Południowej, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych).
    Kolejne numery periodyku mają charakter monograficzny.
  • Logopedia Silesiana

    „Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. Czasopismo zostało powołane w 2010r. i w swoich założeniach ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. „Logopedia Silesiana” otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Artykuły ukazują bowiem interdyscyplinarny charakter  postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W „Logopedii Silesianie”, od 2012r. prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że rozważania teoretyczno-kazuistyczne prezentowane w czasopiśmie przyczynią się do doskonalenia terapeutycznego warsztatu i przyczynią się do rozwoju badań nad poznawczymi możliwościami człowieka oraz jego zdolnościami interakcyjnymi. Lektura pisma ma bowiem skłaniać do teoretycznych poszukiwań i dociekań wokół zagadnień dotyczących teorii logopedii oraz prowadzić do odkrywania coraz to doskonalszych praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami zaburzeń zdolności komunikacyjnej. 

  • Narracje o Zagładzie

    „Narracje o Zagładzie” są rocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw. Pismo związane jest z działalnością Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ. Publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego), jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo.

  • Przegląd Rusycystyczny

    „Przegląd Rusycystyczny”  jest kwartalnikiem publikowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. "Przegląd" powstał w roku 1976.  Publikujmey artykuły, studia, polemiki, dyskysje, recenzje, przeglądy, sprawozdania  po polsku, rosyjsku i angielsku.
    Pismo poświęcone jest głownie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej, choć publikujemy także prace z zakresu lingwodydaktyki rusycystycznej, filozofii, historii idei, kulturoznawstwa.
    "Przegląd" adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą. Pismo jest indeksowane na liście ERIH+, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 11 punktów.
    Składając tekst do naszego kwartalnika, autorzy udzielają zgody na jego upowszechnianie w formie drukowanej oraz na nośnikach elektronicznych w tym na upowszechniania w internecie. Akceptują także fakt, że pismo udostępnia ich afiliacje i adres elektroniczny oraz numer ORCID.
    Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania otrzymanych materiałów.
    Z pismem współpracuje znaczna grupa zagranicznych i polskich specjalistów, których opinie pozwalają nadać naszym publikacjom wysoki standarad naukowy.

  • Przekłady Literatur Słowiańskich

    Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” zostało założone przez profesor Bożenę Tokarzową w 2009 roku w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (początkowo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a w 2012 roku zostało przekształcone w czasopismo). Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone są zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:
    1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,
    2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,
    3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie,
    4. zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.


     

  • Studia Etnologiczne i Antropologiczne

    Studia Etnologiczne i Antropologiczne ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest rocznikiem. Od września 2012 roku „SEiA” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF)). W marcu 2014 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” zostały wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach.


    Informacje o wszystkich numerach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”  są  dostępne na stronie internetowej czasopisma: www.seia.us.edu.pl. W przypadku elektronicznej wersji pierwszych dziewięciu tomów możliwe jest pobranie spisów treści, wstępu oraz abstraktów opublikowanych w danym numerze artykułów. Począwszy do tomu 10 możliwy jest bezpłatny dostęp do wersji pełnotekstowych każdego numeru.


    Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i rozpraw naukowych, doniesień z badań oraz recenzji i sprawozdań. Przyjęta formuła „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” daje etnologom, antropologom kulturowym, folklorystom i wszystkim badaczom kultury możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań. Zapraszamy do nadsyłania tekstów – zarówno w języku polskim, jak również w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski).

  • Studia Politicae Universitatis Silesiensis

    "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym, w którym szczególny nacisk położony jest na polityki publiczne (Evidence Based Policy). Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy. Obecnie należy do grupy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy Autor opublikowanego na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” artykułu otrzymuje 20 punktów.

  • Zoophilologica

    Czasopismo naukowe – rocznik internetowy – „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy oraz rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiążą się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to stanowi forum wypowiedzi zarówno dla teoretyków i historyków kultury, jak i specjalistów z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma było przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami (animal studies) pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie – zwierzęta. Poświadczają to już opracowane badania anglojęzyczne, a niniejsze czasopismo postawiło sobie za cel rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych obszarach kulturowych. Zaproponowana perspektywa ma w kolejnych publikacjach odsłonić niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post”.


    E-czasopismo o specjalistycznym charakterze jest poświęcone nie tylko publikowaniu artykułów z zakresu nowej dyscypliny wiedzy – zoofilologii. Powstanie czasopisma wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed przedstawicielami animal studies „trzecia kultura”, a co za tym idzie – biohumanistyka i ekoposthumanizm. Rocznik wpisuje się w nurt rozwijających się młodych interdyscyplinarnych dziedzin spod znaku „zoo”, a więc zoopoetyki, zoosemiotyki, zooantropologii, zooteologii, zoomuzykologii, zooetnologii, a nawet zoofarmakognozji oraz wszelkich innych nowych i pokrewnych kierunków badawczych takich, jak ekokrytyka, ekolingwistyka czy geopoetyka.


     

  • Political Preferences

  • Śląskie Studia Polonistyczne

    „Śląskie Studia Polonistyczne” to półrocznik naukowy poświęcony historii oraz teorii literatury, a także krytyce literackiej wydawany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czasopismo śląskiej polonistyki powstało w 2010 roku, jako inicjatywa pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej.
    Zasadniczą część każdego kolejnego numeru „Śląskich Studiów Polonistycznych” stanowi zwarty tematycznie korpus tekstów, budujący główny dział pisma: Rozprawy iartykuły. Zamieszczane tutaj studia dotykają precyzyjnie określonego uprzednio problemu badawczego, literackiego zjawiska, twórczości pisarza etc. Przedmiotem analiz, dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, przy zastosowaniu nowoczesnych trybów i metod deskrypcji - może stać się praktycznie każdy element literackiego universum (np. dotąd podjęte tematy: Inne życie historii (w literaturze); Słowacki po dwustu latach; Psychoanaliza - polityka - zmiana społeczna).
    Ważną część pisma stanowią Prezentacje. W tym dziale zamieszczana jest zwykle krótka rozmowa z wybranym współczesnym pisarzem polskim (albo rozmowa „o pisarstwie”), a także - dodatkowo - dwa lub trzy szkice komentujące dorobek twórczy zaproszonego gościa.
    Ponadto każdy tom zawiera dział Recenzje i omówienia, w ramach którego dokonuje się krytycznego oglądu najnowszych literaturoznawczych publikacji naukowych i eseistycznych.
    Integralną - choć nieobligatoryjną - część pisma stanowią dwa moduły tematyczne, rejestrujące historyczne zjawiska i wydarzenia znacząco utrwalone na mapie polskiej polonistyki - Archiwalia i Kronika.