Punktacja MEiN:

20

ISSN: 0208-5011 (Print) ISSN: 2353-9577 (Online) DOI: 10.31261/TPDJP

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

W „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” publikują badacze i praktycy z kraju, a w nowszych numerach także z zagranicy (Chiny, Czechy, Francja, Słowenia). Obecny skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy. Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych. Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „ZTiPDJP”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo „ZTiPDJP” jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

Zaproszenie do składania artykułów naukowych do ZTiPDJP 2024

2024-01-19

Tytuł tomu: Zmiany… Jak (prze)budować polską szkołę?

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji do 33. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Najnowszy tom chcielibyśmy poświęcić zmianom.

Zmiany są wszędzie: w ostatnich dziesięcioleciach tworzą nowe warunki życia, a człowieka stawiają przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Byłoby dobrze, gdyby szkoła przygotowywała do nich, by pomogła młodym ludziom te zmiany zrozumieć. Tymczasem polska edukacja coraz bardziej rozmijała się z wyzwaniami współczesnego świata…

Co zatem zrobić, by polska szkoła, a w niej – tak istotne w funkcji formacyjnej kształcenie humanistyczne, polonistyczne – spełniały najlepsze standardy dobrej i nowoczesnej edukacji przygotowującej do życia we współczesnym świecie? Jak zmienić treści kształcenia, listy lektur, egzaminy, system oceniania czy sposoby przekazywania wartości, a także przestrzenie edukacyjne i metody?  Co trzeba zrobić, żeby zmienić polską szkołę?

Szkoła XXI wieku nie może obyć się bez innowacyjnych technologii i nowoczesnej edukacji medialnej, bez kształcenia kompetencji przyszłości, postaw obywatelskich, całościowej i interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej, edukacji z zakresu kompetencji interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej.

Zachęcamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury oraz glottodydaktyków do przesyłania artykułów naukowych, które poruszają temat „zmiany” w szerokim kontekście – włączającym czy poszerzającym sugerowaną listę zagadnień:

 

 • ograniczenie treści kształcenia w polskiej szkole,
 • nowe metody edukacji humanistycznej i nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się,
 • nowoczesna edukacja medialna w humanistyce,
 • nowa humanistyka,
 • odpowiedzialność w kontekście edukacji,
 • tworzenie relacji uwzględniających podmiotowość uczniów i nauczycieli,
 • rola nauczycieli języka polskiego w zmieniającym się środowisku edukacyjnym,
 • umiejętności niezbędne uczniom w XXI wieku,
 • rola kształcenia językowego w budowaniu świadomości relacji środowiskowych,
 • dostępność edukacji i równość szans w kontekście zmian społecznych i technologicznych,
 • wyzwania i możliwości związane z humanistyką cyfrową,
 • nowy kanon lektur/ zbędność kanonu (?).

 

Jesteśmy także otwarci na artykuły poruszające inne tematy, z innych dyscyplin/dziedzin, które odnoszą się do tematu „zmiany” w edukacji.

 

Zapraszamy Autorów i Autorki do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 31 lutego 2024 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do 15 marca 2024 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

W związku z tworzoną nową listą czasopism punktowanych informujemy, że ZTiPDJP jest indeksowane m.in. w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography.

 

Strona OJS UŚ czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP

 

Redaktor Naczelna dr Magdalena Ochwat, zastępczyni redaktor naczelnej Bernadeta Niesporek-Szamburska

oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek                                               

Call for papers_2023

2023-02-21

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, tom 32.

Tytuł tomu: Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 32. numeru ZTiPDJP, który chcielibyśmy zadedykować Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej, wybitnej badaczce i dydaktyczce języka, od zawsze związanej z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, a obecnie dyrektorce Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

ZTiPDJP w DOAJ i MLA International Bibliography

2022-06-14

Szanowni Państwo,
Drodzy Autorzy, Recenzenci, Przyjaciele czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”,

miło nam poinformować, że nasze czasopismo właśnie zostało przyjęte do dwóch międzynarodowych baz. Tym samym staliśmy się periodykiem obecnym w DOAJ (Directory of Open Access Journals), która zawiera prawie 17 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny nauki, oraz  MLA International Bibliography, zawierającej ponad 3 miliony rekordów.

Redakcja złożyła również aplikację do dwu innych baz, Web of Science" i "Sherpa Romeo" co – mamy nadzieję – poprawi widzialność Państwa artykułów i podniesie ich cytowalność. Przy okazji będzie skutkować podniesieniem ZTiPDJP liczby punktów przyznawanych przez MEiN.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”

Magdalena Ochwat
Bernadeta Niesporek-Szamburska
Maria Wacławek • ARIANTA
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • Bibliotekanauki.pl
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • DOAJ
 • EBSCO
 • ERIH+ (European Reference Index for the Humanities)
 • Europeana.eu
 • Google Scholar
 • ICI Journals Master List
 • Modern Language Association International Bibliography
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • Most Wiedzy

MEiN
20

ICV
89.54